Ще има и кабинет, и задкулисие

Бойко Борисов и Лютви Местан. Кои ли ще са партньорите  на ГЕРБ в следващия кабинет?

В очак­ва­не на фи­нал­на­та фа­за на кон­сул­та­ци­и­те, ко­и­то ГЕРБ во­ди за но­во­то пра­ви­тел­с­т­во, си­ту­а­ци­я­та за­поч­ва да се из­бис­т­ря. По вся­ка ве­ро­ят­ност Бой­ко Бо­ри­сов ще ог­ла­ви ка­би­нет с под­к­ре­па­та на Пат­ри­о­ти­те и Ре­фор­ма­то­ри­те (с об­що 126 на­род­ни пред­с­та­ви­те­ли). Со­ци­а­лис­ти­те ще са в опо­зи­ция, въп­ре­ки че ли­де­рът им Ми­ха­ил Ми­ков ос­та­ви от­к­рех­на­та вра­та­та за евен­ту­ал­ни от­с­тъп­ки от стра­на на ле­ви­ца­та. А ДПС май от­но­во ще дър­па кон­ци­те зад ка­дър.

Най-под­гот­ве­ни за сре­ща­та с ГЕРБ през сед­ми­ца­та се ока­за­ха пред­с­та­ви­те­ли­те на Пат­ри­о­тич­ния фронт. “Вклю­чих­ме се в пре­го­во­ри­те, за­що­то са важ­ни. За­то­ва оти­дох­ме ние с г-н Кра­си­мир Ка­ра­ка­ча­нов, а не да пра­ща­ме по­щен­с­ки гъ­лъ­би. Ви­дях­ме и че Цец­ка Ца­че­ва, Ру­мя­на Бъч­ва­ро­ва и Мен­да Сто­я­но­ва фак­ти­чес­ки пра­вят по­ли­ти­ка­та на ГЕРБ. Доб­ро­на­ме­ре­ни сме и ще учас­т­ва­ме във всич­ки пре­го­во­ри, на ко­и­то ни по­ка­нят”, ка­за пред “Но­ва те­ле­ви­зия” на 17 ок­том­в­ри ли­де­рът на НФСБ Ва­ле­ри Си­ме­о­нов. По то­зи на­чин оба­че той ин­ди­рек­т­но да­де да се раз­бе­ре, че с из­п­ра­ща­не­то на “Б” от­бо­ри­те на раз­го­во­ри за бъ­де­ща­та из­пъл­ни­тел­на власт те се нег­ли­жи­рат не­ос­но­ва­тел­но от ос­та­на­ли­те  пар­ла­мен­тар­но пред­с­та­ве­ни фор­ма­ции.

Спо­ред Си­ме­о­нов най-важ­но­то днес е да има яс­но раз­пи­са­на прог­ра­ма за ка­би­не­та, око­ло ко­я­то да се обе­ди­нят всич­ки пар­тии в 43-ото На­род­но съб­ра­ние. По ду­ми­те му евен­ту­ал­но­то ко­а­ли­ци­он­но спо­ра­зу­ме­ние е “от­дел­на те­ма и ня­ма ни­как­во зна­че­ние кои са чо­ве­че­та­та, ко­и­то ще из­пъл­ня­ват ед­на уп­рав­лен­с­ка прог­ра­ма, по ко­я­то да вър­ви Бъл­га­рия не за че­ти­ри, а за след­ва­щи­те 44 го­ди­ни”. Та­ка или ина­че, в чет­вър­тък 16 ок­том­в­ри, след бли­зо че­ти­ри­ча­со­ви кон­сул­та­ции в пар­ла­мен­та, Ру­мя­на Бъч­ва­ро­ва обя­ви Пат­ри­о­тич­ния фронт за пръв си­гу­рен съ­юз­ник на ГЕРБ.

Как­то и на пре­диш­ни­те раз­го­во­ри с БСП, ДПС и Ре­фор­ма­тор­с­кия блок, с пат­ри­о­ти­те са об­съж­да­ни 18-те прог­рам­ни при­о­ри­те­та на ГЕРБ. Раз­ми­на­ва­не има по че­ти­ри от тях, три от ко­и­то са по клю­чо­ви те­ми ка­то да­нъч­на­та и фи­нан­со­ва­та по­ли­ти­ка, пен­си­он­на­та сис­те­ма и здра­ве­о­паз­ва­не­то – об­лас­ти, в ко­и­то са не­об­хо­ди­ми теж­ки ре­фор­ми и ши­ро­ко съг­ла­сие. Очак­ва­но, Си­ме­о­нов и Ка­ра­ка­ча­нов са из­к­лю­чи­ли ка­те­го­рич­но пар­т­ньор­с­т­во с ДПС – “не за­ра­ди не­го­ви­те из­би­ра­те­ли, а за­ра­ди по­роч­ния мо­дел на уп­рав­ле­ние на ДПС, ко­е­то се е пре­вър­на­ло в ед­на кор­по­ра­ция, ко­я­то се въз­пол­з­ва от сво­и­те влас­то­ви по­зи­ции”, уточ­ни Бъч­ва­ро­ва. Ста­на яс­но съ­що та­ка, че НФСБ и ВМРО приз­на­ват пра­во­то на най-го­ля­ма­та по­ли­ти­чес­ка си­ла да из­лъ­чи свой кан­ди­дат за пре­ми­ер и пред­се­да­тел на На­род­но­то съб­ра­ние, но за­паз­ват ре­зер­ви­те си към пар­ти­я­та на Кор­ман Ис­ма­и­лов “Сво­бо­да и дос­тойн­с­т­во”, ко­я­то е член на Ре­фор­ма­тор­с­кия блок и чий­то пред­се­да­тел и един­с­т­вен де­пу­тат съ­що из­ра­зи “осо­бе­но мне­ние” към ко­а­ли­ра­не с пат­ри­о­ти­те. Проб­лем, кой­то те­пър­ва пред­с­тои да бъ­де из­чис­тен в евен­ту­ал­ния бъ­дещ уп­рав­лен­с­ки фор­мат.

Факт е, че пре­го­во­ри­те с Ре­фор­ма­тор­с­кия блок се про­ва­ли­ха на 15 ок­том­в­ри. Съ­ща­та ве­чер оба­че Бо­ри­сов да­де вто­ри шанс на бло­ка в про­фи­ла си във Фейс­бук. “Кап­ка­та оп­ти­ми­зъм, ко­я­то все още имам, е, че г-н Мос­ков мно­гок­рат­но пов­то­ри, че са го­то­ви на всич­ко, за да га­ран­ти­рат, че са еди­нен по­ли­ти­чес­ки су­бект, и да про­дъл­жат пре­го­во­ри­те. Аз съм ди­а­ло­ги­чен чо­век и въп­ре­ки тен­ден­ци­оз­ни­те оби­ди от ре­фор­ма­то­ри­те и са­те­лит­ни­те им ме­дии съм го­тов да про­дъл­жа и да из­п­ра­тя пре­го­во­рен екип от­но­во, ако те съ­у­ме­ят да се ор­га­ни­зи­рат, за­поч­нат да го­во­рят за ре­ал­но уп­рав­ле­ние и спрат сле­диз­бор­на­та си про­па­ган­да. Из­бо­ри­те свър­ши­ха, хо­ра­та очак­ват уп­рав­ле­ние, очак­ват да ви­дят кои са хо­ра­та, ко­и­то ще во­дят дър­жа­ва­та нап­ред, а не го­ли те­о­рии”, на­пи­са Бо­ри­сов, оче­вид­но ви­зи­рай­ки про­ти­во­ре­чи­ви­те из­каз­ва­ния на ли­де­ра на ДСБ Ра­дан Къ­нев и не­го­вия пар­ти­ен за­мес­т­ник Мос­ков. Той уточ­ни и за­ра­ди ко­го ДПС не е при­ем­ли­ва пар­тия за под­к­ре­па на ГЕРБ. Но да­ли на­ис­ти­на е та­ка? И вер­ни ли са твър­де­ни­я­та, спо­ред ко­и­то до­ве­ре­ни ли­ца на Бой­ко Бо­ри­сов и Ах­мед До­ган ве­че са пос­тиг­на­ли съг­ла­сие по ос­нов­ни­те про­ти­во­ре­чия по­меж­ду им? Го­во­ри се, че Де­лян Пе­ев­с­ки е низ­вер­г­нат от дос­ко­рош­ния си пок­ро­ви­тел и че му е пос­та­ве­но ус­ло­вие до раз­ре­ша­ва­не на ка­зу­са с КТБ да на­пус­не стра­на­та. А ГЕРБ от своя стра­на ще за­ба­ви ре­ше­ни­е­то за бан­ка­та, до­ка­то фа­ли­тът й се ока­же не­из­бе­жен.

В по­ли­ти­чес­ки­те сре­ди се раз­п­рос­т­ра­ня­ва и вер­си­я­та, че Пе­ев­с­ки е за­ку­пил имот в Абу Да­би, от­къ­де­то все пак ще уп­рав­ля­ва биз­не­са на фир­ми, свър­за­ни с ДПС, как­то и не­го­ви и на май­ка му Ире­на Кръс­те­ва. В за­мя­на кад­ри­те на ДПС в дър­жав­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция ня­ма­ло да бъ­дат за­сег­на­ти от очак­ва­на­та чис­т­ка след клет­ва­та на след­ва­щия ка­би­нет.

И още: ата­ки­те сре­щу про­ку­ра­ту­ра­та ще­ли да спрат, ка­то Бо­ри­сов из­ра­зи под­к­ре­па­та си към об­ви­ни­тел но­мер ед­но Со­тир Ца­ца­ров и не­го­вия за­мес­т­ник Бо­рис­лав Са­ра­фов. “До­ган и Бо­ри­сов са се раз­б­ра­ли съд­ба­та на Цве­тан Ва­си­лев да се ос­та­ви в ръ­це­те на про­ку­ра­ту­ра­та, ко­я­то е по­е­ла съ­от­вет­ни ан­га­жи­мен­ти към ДПС с пос­ред­ни­чес­т­во­то на Де­лян Пе­ев­с­ки”, ка­те­го­рич­ни са ав­то­ри­те на въп­рос­на­та хи­по­те­за. Спо­ред тях, по нас­то­я­ва­не на ли­де­ра на ГЕРБ До­ган е скло­нил да сва­ли под­к­ре­па­та на ДПС (чрез Пе­ев­с­ки) за пар­ти­я­та ББЦ на Ни­ко­лай Ба­ре­ков. Две­те стра­ни са се раз­б­ра­ли и да се кон­сул­ти­рат за важ­ни пос­то­ве в дър­жа­ва­та.

Лю­бо­пи­тен мо­мент в слу­чая е, че слу­жеб­ни­ят ка­би­нет пред­ло­жи на 15 ок­том­в­ри на пре­зи­ден­та Ро­сен Плев­не­ли­ев за пос­ла­ник на Бъл­га­рия в Ка­тар да бъ­де наз­на­чен един от лю­бим­ци­те на До­ган – дос­ко­рош­ни­ят ев­ро­де­пу­тат Ме­тин Ка­зак, кой­то е брат близ­нак на на­род­ния пред­с­та­ви­тел от ДПС Че­тин Ка­зак.

Ня­кои ана­ли­за­то­ри ни убеж­да­ва­ха, че ако ре­фор­ма­то­ри­те про­дъл­жат с неп­ра­во­ли­ней­но­то си по­ве­де­ние, не е из­к­лю­чен ва­ри­ан­тът Бо­ри­сов да по­ка­ни в след­ва­ща­та кон­фи­гу­ра­ция на власт­та АБВ на Ге­ор­ги Пър­ва­нов, ка­то евен­ту­ал­на­та ко­а­ли­ция ГЕРБ:ПФ: ББЦ: АБВ би има­ла 128 от об­що 240 на­род­ни пред­с­та­ви­те­ли. По­пи­тан да­ли на­ис­ти­на АБВ дър­жи клю­ча към но­вия ка­би­нет, за­мес­т­ник-пред­се­да­те­лят на аз­бу­ка­ри­те Ру­мен Пет­ков бе ла­ко­ни­чен: “Дър­жим клю­ча от ма­зе­то, раз­го­во­ри­те те­пър­ва пред­с­то­ят.” А и пред­по­ло­же­ни­я­та, че ББЦ мо­же да учас­т­ва в уп­рав­ле­ни­е­то, от­пад­на­ха, след ка­то в пе­тък сле­до­бед раз­го­во­ри­те на тех­ни­те пред­с­та­ви­те­ли с ГЕРБ бя­ха прек­ра­те­ни.

“Не по­лу­чих­ме дос­та­тъч­но уве­ре­ния, че еки­път на ББЦ има го­тов­ност да пос­та­ви об­ща по­ли­ти­чес­ка по­зи­ция на сво­я­та пар­тия”, от­бе­ля­за Ру­мя­на Бъч­ва­ро­ва след края на сре­ща­та, про­дъл­жи­ла око­ло два ча­са. Мен­да Сто­я­но­ва пък спо­де­ли, че “Бъл­га­рия без цен­зу­ра” хем има­ли ди­а­мет­рал­но раз­лич­на прог­ра­ма, хем би­ли склон­ни да от­с­тъ­пят от за­ло­же­но­то в нея. “Пре­ус­та­но­вих­ме де­ба­та, ка­то стиг­нах­ме до чет­вър­та точ­ка – под­чер­та тя. –  От ББЦ се опи­та­ха да под­к­ре­пят на­ши­те виж­да­ния и при­о­ри­те­ти, но та­ко­ва раз­ми­на­ва­не за нас не мо­же да бъ­де ле­ги­ти­ми­ра­но от чле­но­ве­те на пар­ти­я­та и хо­ра­та, гла­су­ва­ли за нея.” От своя стра­на Цец­ка Ца­че­ва уточ­ни, че вто­ра сре­ща с “Бъл­га­рия без цен­зу­ра” ня­ма да има. Та­ка рух­на ми­тът, че ГЕРБ на вся­ка це­на ще тър­си ши­ро­ка по­ли­ти­чес­ка под­к­ре­па. Оче­вид­но е, че ус­ло­ви­я­та на най-го­ля­ма­та пар­тия са раз­лич­ни спо­ред съ­бе­сед­ни­ка. То­ва про­ли­ча и ко­га­то бив­ши­ят от­цеп­ник от фор­ма­ци­я­та на Бо­ри­сов Свет­лин Тан­чев при­със­т­ва на кон­сул­та­ци­и­те, но не се ока­за проб­лем и “про­во­ка­ция”, за раз­ли­ка от 15 ок­том­в­ри, ко­га­то Ре­фор­ма­тор­с­ки­ят блок из­п­ра­ти Трай­чо Трай­ков.

Всъщ­ност за как­ви пуб­лич­ни кон­сул­та­ции изоб­що мо­же да го­во­рим, след ка­то ли­де­рът на ГЕРБ Бой­ко Бо­ри­сов пър­во обя­ви, че те ще са пред ка­ме­ри­те и мик­ро­фо­ни­те на жур­на­лис­ти­те, но в край­на смет­ка Ца­че­ва не по­же­ла да удов­лет­во­ри же­ла­ни­е­то на ли­де­ра на “Ата­ка” Во­лен Си­де­ров и ме­ди­и­те да при­със­т­ват на сре­ща­та им?

Как­во­то и да се слу­чи през след­ва­щи­те дни, се очер­та­ва тен­ден­ци­я­та ДПС да дър­па кон­ци­те и на след­ва­ща­та из­пъл­ни­тел­на власт. Ос­вен ако не ста­не чу­до и Бо­ри­сов из­пус­не ман­да­та.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст