ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Първи стъпки в “разбутването” на Регистър А на ЦД

С обратното изкупуване на акции повечето фирми търсят засилване на борсовата търговия.

На проведена среща, Централен депозитар (ЦД) представил анализ и статистика за ситуацията около книжата в "Регистър А" пред професионалната общност на дискусия по темата. Идеята на Централен депозитар, се свежда до служебно прехвърляне на акциите от "Регистър А" на Централния депозитар в специално създаден за целта инвестиционен фонд, който да се управлява от професионален фонд мениджър с международен опит. 

В хода на дискусията, всички участници са се съгласили, че проблемите около идеята са много. форумът е решил да бъде организирана и проведена мащабна информационна кампания. Решено е било да бъде създадена работна група, която да се състои от представители на всички заинтересовани страни и да изготви най-подходящите решения за преодоляването на проблемите. 

Позицията на Централен Депозитар:

Първоначалното захранване на сметките в „Регистър А" към ЦД е извършено в резултат на първата вълна от масовата приватизация през 1996 г. и сега броят на сметките в него е около 2.5 милиона. По отношение на тези сметки се наблюдава липса на интерес от притежателите относно управление на съответните финансови инструменти. Същевременно разходите по управлението им (продажба, наследство и др.) са по-големи от стойността на самите инструменти – прехвърлянията с подобни инструмента представляват под 0.001% от регистрирания дневен оборот.

В момента около 26% от акциите на публичните компании се съхраняват по лични сметки – равностойност по номинал на около 2 до 3 млрд. лв. Тези лични сметки не са под наблюдение и управление на нито един инвестиционен посредник, банка или друга финансова институция. След двучасов дебат всички участници в срещата се обединиха около извода, че проблемите с акциите в "Регистър А" са сериозни, съществуват вече 20 години и е необходимо незаинтересованите инвеститори да бъдат активизирани. 

Недостатъците, които виждат публичните дружества и инвеститорите:

– Централен Депозитар не е отчел многообразието на ценни книжа в Регистър А. В него съществуват, както и придобити по време на масовата приватизация, така и прехвърлени(преди няколко години) от Регистър Б, към регистър А. Тогава вложителите го направиха, заради липса на разходи. В Регистър А има акции, не само на публични дружества, но и на непублични. Все още има дружества, чието раздържавяване става на търгове на БФБ и при включването им в такъв търг, те се вписват именно в Регистър А. В регистър А съществуват и компенсаторни инструменти, чийто притежатели са обезщетени от държавата по реда на реституционните закони и отнасянето им в подобен фонд ще засегне правата им.

– Премахването на Регистър А е неизгодно за индивидуалните инвеститори, тъй като те са прехвърлени там, заради липсата на такси. Оставените от тях в Регистър А дългосрочни инвестиции не са в тежест на Центрълен депозитар, тъй като таксите за поддържането им се заплащат от Емитентите ежемесечно. Когато се изплаща дивидент на акционерите, наличните в регистър А акции се обслужват от клоновата структура на банките по места за срок от три месеца, докато за тези тези в регистър Б, акционерът трябва да предприеме действия за вземането до 6 дни от началната дата на изплащането, в противен случай трябва да се обърне към емитента.

– Неприемливо е, а и незаконно, "окрупняване" с цел "ефективно" управление на емисии, без изричното писмено съгласие на притежателите на акциите. В допълнение, окрупняването на акциите ще доведе до нарушаване на "free-float"-а на много публични компании, което противоречи на политиката за увеличаването му. Принципът на наличие на "free-float" е заложен и в принципите на избор на компании в борсовите индекси.

– При окрупняването на акциите по този начин, ще доведе до появата на нов акционер в дружествата, което е неприемливо за самите публични дружества.

– Не а последно място, не могат да бъдат събрани на едно място ликвидни и неликвидни финансови инструменти, а всички да получат равностойни дялове.

На срещата са присъствали близо 50 представители на Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Комисия за финансов надзор (КФН), както и юристи в областта.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст