ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ТР ще топи в НАП неподалите годишните си финансови отчети дружества

Агенция по вписванията

След 30 юни 2016 г. Агенция по вписванията ще предостави на Национална агенция за приходите(НАП) списък на търговците и фирмите, неподали годишни финансови отчети в срок. Според законовите разпоредби, неподалите в срок финансовите си отчети дружества ще бъдат санкционирани от НАП или Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), в чийто правомощия е да налагат санкции.

Според закона за счетоводството нарушителите могат да отнесат глоба от 200 до 3000 лева, а на съответното дружество може да се наложи имуществена санкция в размер от 0.1 до 0.5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция се удвоява.

Припомняме, че за отделни дружества има нови срокове за подаването на годишните финансови отчети, според измененията на в Закона за счетоводството, влезли в сила от 1 януари тази година.

Сред промените е тази, че до сега срокът за едноличните търговци бе 31 май, а за всички други търговци по смисъла на Търговския закон – до 31 юли на следващата година.

Останалите предприятия, както до сега публикуват годишните си финансови отчети чрез икономическо издание или чрез интернет в срок до 30 юни на следващата година, но до тях трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им и при поискване да предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.

Съгласно закона за счетоводството, промените не засягат бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст