ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Обратно изкупуване по мярка

Слабостта на "БФБ-София" и ниските цени на акциите на публичните дружества усилиха апетитите за изкупуване на собствени книжа. По този начин всеки собственик може да си осигури и по-голям контрол, а и да намали количеството на паричния ресурс, който ще му е необходим, когато се разпределя печалбата и предстои плащане на дивиденти.

Чрез обратното изкупуване на собствени акции компанията инвестира сама в себе си. Тази процедура предвижда събиране на книжата на другите инвеститори за предварително определена сума пари. Чрез нея се намалява броят на акциите на публично търгуваната компания в обращение. Изкупените книжа на един по-късен етап могат да бъдат продадени отново, например на нов стратегически инвеститор. Или да се използват за поощрение на мениджърите…

У нас се практикува методът "обратно изкупуване на отворения пазар". Неговото предимство е, че мениджърите на всяка фирма решават кога и колко акции да закупят във всеки един момент. Той се използва, когато компанията е акумулирала значителни парични суми, а няма нови бизнес планове или перспективите за инвестиционната й политика са неблагоприятни. Това е и начин част от паричните наличности да се върнат при акционерите.

 

Такъв ход е и сигнал за инвеститорите, че мениджмънтът на компанията е уверен в позитивното й развитие. И може да се разглежда като "покана" за покупки. Но, от друга страна, това е начин мажоритарният собственик изкуствено да поддържа или да повиши цената на акциите. Именно по тази причина част от анализаторите не одобряват с пари на дружеството да се придобиват акции по цени, които мениджърите могат да манипулират и да ги поддържат на "изкуствено дишане" .

Решение за нова такава процедура гласуваха и акционерите на "Актив Пропъртис" АДСИЦ на проведеното в началото на май общо събрание. Пловдивското дружество ще направи обратно изкупуване на до 3% от издадените собствени акции с право на глас, търгувани на регулирания пазар. Капиталът на това дружество със специална инвестиционна цел е разпределен в 2 192 011 обикновени акции, а то ще събере 65 760 броя от тях. Минималната им изкупна цена е 1 лев, а максималната – 9 лв. (колкото е номиналната им стойност), уточниха от фирмата. Процедурата ще се извърши в следващите пет години.

През юни миналата година бе извършен обратен сплит (увеличаване на номиналната стойност на акциите на дружеството от 1 на 9 лв.). С част от събраните книжа ще бъдат компенсирани акционерите, чиито акции към датата на преобразуването няма да формират цяло число, а с останалата част се цели подкрепа на представянето на компанията на фондовата борса.

От възможността за обратно изкупуване ще могат да се възползват най-големите акционери – "Тринити Пропъртис" ЕООД (инвестиции в недвижими имоти), "Сиенит" ООД (строителство) и ИД "Адванс Инвест" АД (от групата "Карол"), както и останалите миноритарни инвеститори. Тримата директори също притежават малки пакети от книжата на фирмата.

По време на борсовата сесия на 9 май, когато беше обявена новината, акциите на "Актив Пропъртис" се търгуваха по 1.95 лв. за един брой. От началото на годината се формира трайна тенденция за поевтиняване.

Дружеството работи в сферата на недвижимите имоти. То осъществява няколко проекта в София, в Пловдив, в Созопол и Плевен. Миналата година не беше много успешна за него – то отчете четвърта поредна загуба и няма да бъде разпределян дивидент за 2015 г., показва одитираният счетоводен отчет. Паричните средства на компанията също се стопяват – до 578 хил. лв. в края на 2015-а при 1.07 млн. лв. през декември 2014-а и 3.9 млн. лв. в края на 2009-а.

И мениджърите на "Сирма груп холдинг" АД предлагат за обсъждане точка за обратно изкупуване на до 300 хил. акции на дружеството (с номинал 1 лев) при цени от 0.50 до 1.50 лв. за един брой. За последно книжата на ИТ компанията се търгуваха на 20 май при средна цена от 1.14 лева. Процедурата е и елемент от предложената схема за възнаграждение на мениджмънта на компанията, което отчасти да бъде и в акции, става ясно от писмените материали. Това е една стандартна практика в големите международни фирми и с нея възнаграждението на членовете на съвета на директорите се обвързва пряко с постигнатите цели на дружеството, а това в крайна сметка се отразява и върху пазарната му капитализация.

Предлага се годишното дългосрочно променливо възнаграждение на мениджърите на "Сирма груп" да бъде в максимален размер от 0.5% от общия брой на акциите в капитала на дружеството (или 296 802 акции към момента). То обаче ще се разпределя само при постигане на определени критерии за успех, залегнали в политиката за възнаграждения на съвета на директорите. Одобряването на процедура за обратно изкупуване на акции е необходимо за обезпечаване на такива плащания през следващата година, уточниха още от компанията.

През 2015 г. "Сирма груп" сви печалбата си до 18 хил. лв. при положителен финансов резултат от 520 хил. лв. година по-рано, показва годишният одитиран отчет на дружеството. Директорите му предлагат 10% от печалбата да отиде в резерва, а остатъкът да бъде отнесен като неразпределена печалба. По време на кампанията по излизането си на борсата в края на миналата година "Сирма груп" обеща, че ще разпределя дивиденти, но при финансовите резултати, с които е завършило миналата година, това няма да стане.

Всъщност обратното изкупуване на акции е една възможност за мениджърите да управляват капитала. По този начин може да се намалява броят на акционерите (особено ако те са много и дребни или пък имат противоречия помежду си) и така се улеснява вземането на решения за развитие на фирмата или се търси повишаване на ефективността на дейността й.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че на протеста срещу БФС част от униформените са превишили правомощията си?

Подкаст