ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Над 1500 енергийни, държавни и общински фирми ще трябва вече да показват финансовите си отчети

кфн

Лицата по "§ 1д от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)" ще трябва да оповестяват публично информация за финансовото си състояние. По думите на представители на Комисията за финансов надзор, това са около 1500 дружества. 

С промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, обнародвани в брой 42 на Държавен вестник от 3 юни 2016 година се разширява обхвата на действие на Закона, като за лицата, чиято дейност се регулира по Закона за енергетиката и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги от Комисията за енергийно и водно регулиране, държавните предприятия, образувани по закон, които не са търговски дружества, както и търговските дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. 

За тях възникват задължения по реда на глава шеста "а" от ЗППЦК за публично разкриване на шестмесечни и годишни финансови отчети (индивидуални и консолидирани), както и тримесечни (индивидуални и консолидирани) уведомления за финансовото състояние, без да придобиват качеството на емитенти по смисъла на ЗППЦК.
 
Няма да се изисква такава информация за предприятия, които отговарят на два от следните критерии: средна численост на персонала за годината – до 10 човека и балансова стойност на активите към 31 декември – до 700 хил. лв. и нетни приходи от продажби за годината – до 300 хил лв.

До 30 юли е крайният срок за подаване на шестмесечни финансови отчети за така наречените "дружества по параграф 1д". В момента се разработва специална платформа за подаване на отчетите по електронен път, аналогична на сега съществуващата интегрирана електронна система за разкриване на информация e-Register, чрез която подават информация някои от поднадзорните лица на Комисията (публични дружества и емитенти). 

До стартирането на този отделен портал, тези лица следва да разкриват информация, чрез подписано с електронен подпис електронно писмо до електронната поща на КФН.
 
"Лицата по § 1д" ще бъдат задължени да сключат договор с информационна агенция или друга медия, която може да осигури ефективното разпространение на регулираната информация до обществеността и спазването на съответните срокове от десет години (за годишни и шестмесечни отчети), или пет години (за тримесечните уведомления), през които информацията ще трябва да е на разположение на интересуващите се. 

Оповестяването на отчетите на собствена интернет-страниците на "Лицата по § 1д" е пожелателно, но няма да се признава за начин за разкриване на регулираната информация пред обществеността.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст