Сметната палата даде общините Левски и Рудозем на прокуратурата

сметна палата

Сметната палата изпрати докладите за одитите на общините Левски и Рудозем в прокуратурата, съобщи регулатора. Проверките, обхванали финансовото управление в община Левски за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. както и възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Община Рудозем за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г. Тъй като Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателното производство са публикувани само двата одитни доклада без частите, изпратени на прокуратурата.

От Сметната палата констатирали, че несвоевременното актуализиране на Стратегията за управление на риска на община Левски е предпоставка за незаконосъобразно разходване на бюджетните средства и неправилни управленски решения и действия.

"Действащите работни инструкции, регламентиращи системата за управление и контрол на бюджетния процес не са приведени в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство и не осигуряват адекватен и ефективен контрол", отбелязват одиторите. Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки действащи през 2014 г. в общината не били изцяло в съответствие с изискванията на ЗОП.

"Липсата на предварителен контрол при планиране на обществените поръчки може да доведе до извършване на разходи, без провеждане на процедури или възлагане на обществени поръчки, въпреки наличие на основание за това", се посочва в доклада за община Левски. Сред, констатираните нарушения при възлагането на обществени поръчки от общината одиторите посочват: не е предложен за отстраняване участник, който не отговаря на изискванията на възложителя; отворено и разгледано е ценовото предложение на участник, който е следвало да бъде отстранен; не е подписан протокол, съставен от комисия за разглеждане и оценка на офертите в „открита“ процедура от един от членовете; в две процедури „договаряне без обявление“, назначените комисии за провеждане на преговорите са договорили с участниците условия, които не са предварително определени от възложителя; докладите за резултатите от преговорите на същите две комисии не са изпратени до участниците в процедурите.

При одита на Община Рудозем било констатирано, че контролните дейности по възлагането на обществените поръчки не са прилагани непрекъснато и последователно през целия одитиран период и не са били достатъчно ефективни, вследствие на което не са постигнали целта си да минимизират рисковете и да предотвратят несъответствия с правната рамка във всички проверени процедури. Проверките установили още, че на лица, назначени в общината и включени в състава на комисиите за възлагане на обществени поръчки, незаконосъобразно са определени и изплатени възнаграждения в общ размер 980 лв. за работата им като членове на комисиите за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст