ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Проблемът със сградата ни не търпи отлагане

Теодора Точкова главен съдебен инспектор

ТеодораТочкова бе избрана за главен съдебен инспектор от Народното събрание през април 2015 година. Съдия от кариерата, с повече от 20 години магистратски стаж зад гърба си. Преди да поеме ръководството на Инспектората към ВСС беше председател на Административен съд – Хасково.

 

Г-жо Точкова, предстоят ли конкурси за назначаване на нови служители в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) с оглед новите му и чувствително разширени правомощия? За колко хора става дума, кога ще бъдат обявени конкурсите, кога трябва да започнат работа?

– Разбира се, че предвиждам назначаване на нови служители в ИВСС с оглед възложените му нови правомощия с измененията в Закона за съдебната власт от 09.08.2016 година. Още през април 2016 г. съм уведомила председателя на Народното събрание, министър-председателя, заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси, министъра на правосъдието, министъра на финансите и представляващия Висшия съдебен съвет, за прогнозните нужди на ИВСС от кадрови, сградни и технически ресурси. Въпреки моите предвиждания за необходимостта от увеличаване на щатната численост на ИВСС с още 63 щатни бройки и нужния финансов ресурс от около 3 214 643 лв. за изпълнение на новите правомощия съгласуваната от Министерството на финансите обосновка към приетите изменение в ЗСВ предвижда увеличение на бюджета на инспектората за 2017 г. само с 810 000лв. – за заплати и осигурителни вноски на нови 20 служители в ИВСС. Тази сума покрива единствено разходите за кадрово обезпечаване на новите щатни бройки. По този начин, макар и в минимален размер, са осигурени щатове за служителите, които предстои да бъдат назначени за извършване на новите пет вида проверки от ИВСС. Понеже законът предвиди отложено действие на разпоредбите, засягащи извършването им, считано от 01.01.2017 г. оттогава, тези нови 20 служители трябва да бъдат назначени. Преди това – през ноември 2016 г., ще бъдат проведени и конкурсите за назначаването им.

Ще има ли възможност тези нови хора да бъдат настанени и да заработят нормално в сегашния сграден фонд, с който разполага ИВСС?
– Знаете, че инспекторатът ползва съвместно с Административен съд София-град (АССГ) една сграда. Ние ползваме третия, четвъртия и петия етажи от сградата, в която сме настанени. Към настоящия момент в ИВСС работят общо 86 души. Общата площ на работните кабинети е около 594 кв.м – с други думи, всеки от инспекторите и служителите в ИВСС разполага с почти 7 кв. м работна площ. Съществуващите работни площи са изчерпани и ще са категорично недостатъчни за новите 20 служители в ИВСС, които ще трябва да заработят тук от 01 януари 2017 година. Но сградният проблем на ИВСС се изразява не само в недостига на работна площ, недостатъчни са и архивните площи. Към момента инспекторатът ползва едно-единствено архивно помещение от около 29 кв. м, което е с напълно изчерпан капацитет. Трябва да е ясно, че от 1 януари 2017 г. над 4000 съдии, прокурори и следователи ще подават в ИВСС декларациите си за имущество и интереси както на хартия, така и по електронен път. Но инспекторатът трябва да съхранява и част от хартиения архив на подадените до момента пред Сметната платата декларации. Всичко това ясно илюстрира невъзможността в ползваните от ИВСС помещения да се осигури нормална работа.    

Очевидно решаването на "сградния проблем" на инспектората става все по-належащо, а в същото време изглежда все по-малко възможно това да се случи преди 1 януари догодина. Но може ли проблемът още да се отлага и кога все пак е крайният срок, в който според Вас той трябва да бъде разрешен?
– Както вече обясних, разрешаването на сградния проблем вече е належащо, защото от 1 януари ние трябва да започнем да изпълняваме новите си правомощия, а при наличния сграден ресурс, бих казала, че това би било невъзможно.
Вижте, проблемът със сградната обезпеченост на ИВСС не е нов. Той е известен на министъра на правосъдието още отпреди прехвърлянето на правомощията по управление на имуществото на съдебната власт от Министерството на правосъдието към Висшия съдебен съвет. Впоследствие, след като тези правомощия преминаха към ВСС, и Пленумът на Висшия съдебен съвет също бе запознат. Между другото, проблемът със сградата за ИВСС не е останал незабелязан и от Европейската комисия. В доклада от месец януари 2016 г. на Комисията относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка е направена и следната препоръка: "Да се предоставят бързо на ИВСС правомощия и материални ресурси за изпълнението на новата му функция по гарантиране на етиката и борбата с корупцията в съдебната система". В отговор на тази препоръка Министерският съвет е одобрил План за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК. И в този план изрично е вменено в отговорност на ВСС и ИВСС да разрешат и проблема със сградата.
А съвсем скоро, на 7 септември, сезирах отново Пленума на ВСС за предприемане на спешни мерки за предоставянето на ИВСС на цялата страда, находяща се на ул. "Георг Вашингтон" № 17, или алтернативно – за предоставянето на нова сграда, съобразена с очакваната към 1 януари следващата година щатна численост и нужните му архивни площи.  
    
Казвате, че всички възможни институции са наясно, че проблем има, и той трябва да бъде решен – при това бързо. Но има ли вече конкретни предложения и какви са те?
– До момента искането ми от 7 септември не е разгледано от Пленума на ВСС. Единственото, което съм получила от Комисия "Управление на собствеността" към ВСС, е  запитване за нужните на инспектората инвестиции през 2017 година. На което – като отговор, категорично повторих искането за предоставяне на цялата сграда, намираща се на ул. "Георг Вашингтон" № 17, или осигуряване на нова сграда.  
Според мен единствената възможност за по-бързо решаване на сградния проблем на инспектората е в преместването на АССГ в сградата на Районния съд на ул. "Драган Цанков". Но пък това от своя страна е свързано с освобождаването на последната от наказателното отделение на Софийския районен съд и от Софийската районна прокуратура. Вярно е, че сградата на районния съд се нуждае от сериозен ремонт, но не виждам пречка след преместването там на АССГ ремонтът да бъде проведен поетапно. Като съдът може да работи в част от сградата, докато останалата част се ремонтира. Това трябва да бъде предвидено от ВСС и смятам, че това е реалистична прогноза. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст