Административен съд – Смолян отмени наредба на Общинския съвет-Мадан

Съд Смолян

С решение от 7 октомври 2016 г., Административен съд – Смолян, по протест на Районна прокуратура – Мадан, е отменил Наредба № 13 по чл. 55 и чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и декоративно-монументалните елементи и за рекламната дейност на територията на община Мадан, обл. Смолян, приета от Общински съвет – гр. Мадан.

На 16 септември 2016 г. Районна прокуратура – Мадан е подала протест до Административен съд – Смолян, с който оспорва в цялост респ. в частта, касаеща разпоредбите по чл.14, ал.3, т. 2 и т.3, чл.16, ал.1, т.3 и чл.25, ал.3, т.2 и т.3 от Наредба № 13, издадена на основание чл. 55 и чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията, за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и декоративно – монументалните елементи и за рекламната дейност на територията на община Мадан. Същата наредба е приета с Решение № 492 от 27 май 2010 г. на Общински съвет – Мадан и е в сила от 16 юни 2010 г.

Районна прокуратура – Мадан приела в изготвения протест, че са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, тъй като не са изпълнени задължителните изисквания по действащия към момента на приемане на наредбата чл.26, ал.2 /сега ал.3/ от Закона за нормативните актове, респективно чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, свързани с реда за издаване на нормативния административен акт, а именно било нарушено задължението на вносителя на проекта на наредбата, в случая Кмета на Община Мадан преди внасянето или приемането й от компетентния орган, да публикува проекта, заедно с мотивите на интернет страницата на Община Мадан, като е следвало да предостави най-малко 14-дневен срок за предложения, становища и възражения по проекта, което по отношение на въпросната наредба не е изпълнено.

Изработването на проект за нормативен акт, включително подзаконов нормативен акт, се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност съобразно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове, което в случая не е спазено, а гаранция за спазването им е именно задължението за публикуване на проекта за нормативен акт, както и законодателно регламентираният 14-дневен срок за заинтересованите лица за предложения и становища – чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

В подадения протест Районна прокуратура – Мадан е визирала също, че в Наредба № 13/2010г. на Общински съвет Мадан е предвидена различна форма за изразяване на писмено съгласие, относно исканията за разрешение за поставяне на преместваеми обекти – писмена форма с нотариална заверка на подписите, а не обикновена писмена форма, както предвиждат нормите на чл.56, ал.5 от ЗУТ и чл.57, ал.3 от ЗУТ, което  заставя съответното заинтересовано лице да заплати допълнително и нотариална такса в нарушение на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Решението на Административния съд – Смолян може да се обжалва пред Върховния административен съд.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст