ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Върховна административна прокуратура разпореди проверка на язовирите в страната

язовир

На 26 септември 2016 г. Върховна административна прокуратура разпореди на Председателя на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ организиране на проверка по отношение на всички контролирани от агенцията язовири в страната за спазването на разпоредбите на Закона за водите, в частта относно поддържането в технически изправно и безопасно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.

ВАП извърши няколко проверки по реда на надзора за законност относно спазването на разпоредбите на Закона за водите /ЗВ/ и изпълнението на правомощията от компетентните държавни органи, оторизирани да осъществяват контрол и мониторинг.

По отношение на язовирите в страната бяха констатирани повтарящи се пропуски, които определят опасността им – неправилно конструктивно изпълнение; непочистени изпускатели; недостатъчно удълбочени или неотремонтирани преливници, неукрепени или неремонтирани корони на язовирни стени, неотстранена храстова и дървесна растителност  по откоси на стените и по основни изпускатели.

ВАП разпореди при проверката да се установи следното:

1. Изпълняват ли се и в срок предписанията на комисиите по чл. 138а, ал. 3 от ЗВ, назначавани от областните управители за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.

2. Предприемат ли се необходимите мерки за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и за безопасната им експлоатация, съобразно нормативните изисквания за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация. В тази връзка следва да се отбележи, че разпоредбата на чл. 141, ал.2 от ЗВ предвижда условията и редът за осъществяването на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях да се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на председателя на ДАМТН. При проучване на актуалната правна уредба става ясно, че към настоящия момент наредбата по чл. 141, ал.2 от ЗВ е приета от Министерския съвет, но все още не е влязла в сила, като предстои това да стане в съвсем кратък период от време. В случай, че влизането й в сила стане факт в хода на настоящата проверка, при осъществяване на надзорните си правомощия в изпълнение на настоящия възлагателен акт, следва да съобразите правилата, определени в наредбата по чл. 141, ал.2 от ЗВ.

3. В случаите, когато ЗВ предвижда това, изпълняват ли се дейностите по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и съоръжения към тях, както и дейностите по чл. 145, ал. 2 от ЗВ, в случаи на опасност от наводнение, при което могат да настъпят вредни последици за живота и здравето на хората и за околната среда.

Указано е на Председателя на ДАМТН при констатиране на нарушения по предмета на проверката да се предприемат действия по налагане на принудителни административни мерки, съответно по реализиране на административно- наказателна отговорност на нарушителите.

Срокът за извършване на проверката, определен от ВАП е 28 ноември 2016 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Ще потърсите ли правата си, ако Ви измамят като потребител?

Подкаст