Новоотпуснатите корпоративни кредити нарастват с 44.5%

пари

Балансът по текущата сметка достигна излишък от 2.8% от прогнозния БВП за първите седем месеца на 2016 г., след като негативната динамика по доходните статии бе компенсирана от благоприятното развитие на търговията със стоки и услуги през юли, показват актуализираните данни на Министерство на финансите.

Салдото по консолидирания бюджет към края на август е в размер на 3.3 млрд. лв. на касова основа (3.7% от прогнозния БВП), а общата стойност на приходите и помощите, постъпили за периода от началото на годината, бе със 7.1% по-висока спрямо същия период на предходната година, докато размерът на общите разходи намалява с 5.6 на сто.

Международните валутни резерви нараснаха с 0.8% на месечна база и в края на септември достигнаха 23.5 млрд. евро. С най-голям принос за месечното изменение бяха банковите резерви и позицията Сметки на други депозанти, които нараснаха съответно с 2% и 13%. Същевременно депозитът на правителството в БНБ се сви с 1% спрямо края на август. На годишна база валутните резерви запазиха темпа си на нарастване от предходния месец от 16.7%, съобщи финансовото ведомство в своя месечен икономически обзор.

Правителственият депозит и парите в обращение останаха основният двигател на годишния растеж на общия индикатор. Кредитът за частния сектор отбеляза положителен годишен растеж от 0.1% в края на август за първи път от ноември 2015 г., а основен принос за това имаха кредитите за домакинствата.

Жилищните кредити леко ускориха растежа си от 0.6% на годишна база в края на юли до 0.8% в края на август, а годишният спад при потребителските кредити се забави от 1.1% до 0.7%. Кредитът за нефинансови предприятия ускори годишния си спад от 0.6% до 0.9% за периода поради тенденцията на намаление при овърдрафта и лошите и преструктурирани кредити. В същото време, положителното развитие при редовните кредити се запази във всички матуритетни сегменти на корпоративния кредит, като най-голямото нарастване на годишна база бе при кредитите до 1 г. и тези в сегмента от 1 до 5 години. Спадът при лошите и преструктурирани кредити се ускори до 10.3% на годишна база, което доведе до леко свиване на дела им в общия размер на кредитите за нефинансови предприятия и домакинства до 16.8% в края на август при 16.9% месец по-рано.Средно претегленият лихвен процент по кредити за нефинансови предприятия се понижи с 56 б.т. през август и достигна исторически минимум. Месечният обем на новоотпуснатите корпоративни кредити бе с 44.5% повече спрямо година по-рано. В същото време, цената на новите жилищни и потребителски кредити отчете минимално месечно нарастване, съответно с 1 и 7 б.т.

Среднопретеглените лихвени проценти по срочни депозити в евро и щатски долари нараснаха през август, съответно с 6 и 16 б.т., докато по тези в лева бе отбелязано минимално понижение под 1 б.т. Общият месечен обем на новите срочни депозити през август нарасна с 26.4% и достигна 1.58 млрд. лв., което бе с 1.3% повече спрямо година по-рано.

Салдото по консолидирания бюджет към края на август бе в размер на 3.3 млрд. лв. на касова основа (3.7% от прогнозния БВП). Реализиран бе излишък по националния бюджет и по сметката за европейски средства, съответно в размер на 2.2% и 1.6% от БВП.

Общата стойност на приходите и помощите, постъпили по консолидирания бюджет за периода от началото на годината, бе със 7.1% по-висока спрямо същия период на предходната година, докато размерът на общите разходи намаля с 5.6% на годишна база. Динамиката на приходите се свързва с увеличението на постъпленията от косвени данъци с 8.8%, от преки данъци – с 9.1% и социални осигуровки –съответно с 5.4%. Принос към нарастването имаха и неданъчните приходи, които бяха с 13.7% по-високи, компенсирайки изцяло отчетеното през периода намаление на постъпленията от помощи със 7.4% спрямо същия период на миналата година.

Намалението на общите разходи бе продиктувано най-вече от по-ниската стойност на капиталовите разходи, които спаднаха с над 50% на годишна база. Бюджетните разходи за социално и здравноосигурителни вноски се увеличиха слабо с 0.9%, а тези за заплати и възнаграждения на персонала – с 3.9%. Социалните разходи също нараснаха с 4.1%, а изплатените субсидии бяха със 7.7% по-високи.

Към края на август фискалният резерв бе на стойност 14.5 млрд. лв., като остана близо до нивото от края на юли. Не бяха реализирани големи промени и по отношение размера на държавния дълг (вкл. държавногарантирания дълг), който възлезе на стойност 26.7 млрд. лв. (30% от прогнозния БВП) в края на месеца. Вътрешният дълг бе в размер на 7.8% от БВП, а външният – 21.6% от БВП. Съотношението на държавногарантирания дълг към БВП бе 0.6%.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст