Усмивки от старите ленти

ПОЛИЦИЯ

Раждането

От дистанцията на изминалите години някогашната полиция изглежда донякъде смешно, малко страшничко и мило с неугледните униформи, дълги саби и задължителните за онези години стражарски мустаци. Българската полиция се ражда с възстановяването на Търновската конституция и ликвидирането на режима на пълномощията. През 1883 г. е приет Устав за полицейската стража, който определя органите за ред и сигурност като конституционни.
През 1889 г. влиза в сила Закон за полицията, който бележи нов етап в развитието на полицейската институция. Тя остава в подчинение на министъра на вътрешните работи и действа по следните задачи:
• бди за изпълнението на законите и правителствените разпоредби;
• пази реда и обществената безопасност;
• помага при събирането на данъци.
Полицейската дейност е децентрализирана и съсредоточена в ръцете на окръжните управители, столичния градоначалник, околийските и градските началници, приставите, старшите и младшите стражари.
През 1890 г. е приет "Правилник за приспособление Закона за полицията", който урежда въпросите, свързани с униформата, въоръжението, делопроизводството в полицейските учреждения и дисциплинарните наказания на стражарите.

Институцията

През 1907 г. влизат в сила нов "Закон за столичната полиция", "Правилник за подготвителния курс на полицейските стражари", "Правилник за полицейския затвор" и "Правилник за службата в адресното бюро", станали нормативна основа за изграждането на полицията като институция. Въвеждат се нови, модерни за времето си методи на работа: фотография, антропометрия, дактилоскопия, регистрация на престъпниците; адресна служба и полицейска подготовка. Дейността на полицията се извършва от три отделения – административно, съдебно и обществена безопасност.
След обявяването на независимостта на България през 1908 г. полицията се утвърждава като всеобхватна за царството институция. От 1 януари 1912 г. този процес вече продължава в рамките на Министерството на вътрешните работи и народното здраве.

Първата дирекция

На 4 юли 1925 г. Законът за администрацията и полицията отменя всички текстове, уреждащи организацията на полицията дотогава и поставя начало на следващ етап в нейното развитие. Полицейските учреждения се реорганизират с цел единство, специализация и централизация на полицейската дейност в страната.
Извършват се основни промени в личния състав, създава се и Дирекция на полицията.
Задачи на държавната полиция се разширяват:
– поддържа обществения ред и вътрешната безопасност;
– пази свободата, неприкосновеността, живота и имота на гражданите, добрите нрави, общественото здраве;
– предотвратява и открива престъпления, събира доказателства за тях;
– издирва и залавя престъпници и

ги предава на съдебните власти;
– привежда в изпълнение полицейските мерки и наредби.

Служебната йерархия

Следващият етап от развитието на полицията настъпва на 4 септември 1934 г., когато влиза в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията и полицията. С него се засилва централизацията на полицейската дейност в страната, за първи път ясно се разграничават полицейските органи и тяхното подчинение. Установява се и служебната йерархия в полицията.

Реконструкцията на полицейската институция в България завършва с влизането в сила от 23 юли 1937 г. на Наредба – Закон за държавната полиция. Утвърждава се структурата на единна държавна полиция. Предприети са радикални изменения в нейната организация и дейност.

Един за всички, всички за един

Член 10 от Наредбата – Закон е изключително любопитен. Според него  "Орган на полицията е всеки български гражданин, който със заплата или без заплата постоянно или временно, по назначение или по задължение, с клетва или без клетва е натоварен да изпълнява полицейска служба. В изпълнение на тази си дейност полицейският орган е длъжен да посвети всичките си физически, нравствени и умствени сили за изпълнение на поверената му служба, като бъде готов винаги на самоотричане и самопожертване."

Ако по нещо този текст напомня за днешното положение на униформените, това ще да е частта "със заплата или без заплата", биха били единодушни днешните полицаи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст