Пленумът на ВСС одобри правила за избор на председател на ВКС, на ВАС и на Главен прокурор

Висш съдебен съвет ВСС

С 16 гласа Пленумът на ВСС единодушно одобри Правила за изменение и допълнение на Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор. Редакцията им е продиктувана от направените през 2015 г. и 2016 г. изменения в Конституцията на Република България и на Закона за съдебната власт, като запазват духа на извършените през 2014 г. промени.

Правилата отразяват измененията на Закона за съдебната власт, с които дават възможност предложения за кандидатури на председател на ВКС и ВАС да правят не по-малко от трима от членовете на съответната колегия на ВСС, министърът на правосъдието, както и пленумът на ВКС и пленумът на ВАС. Предложения за кандидатури за главен прокурор ще правят не по-малко от трима от членовете на съответната колегия на ВСС, както и министърът на правосъдието. В сравнение с периода преди измененията, сега са завишени изискванията за мотивиране на предложенията.

Съгласно измененията на ЗСВ е създадена нова разпоредба в Правилата, която предвижда, че кандидатите за председател на ВКС и за председател на ВАС се изслушват от пленума на съдиите на съответния съд, които изразяват становище за наличието на качествата по чл. 170, ал. 4 и ал. 5 от ЗСВ.

Магистрати и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, могат да изразяват становища за притежаваните нравствени качества от кандидатите, които се обобщават в окончателния доклад на комисията по професионална етика на съответната колегия по чл. 173, ал. 9 от ЗСВ. Съответната колегия на ВСС взема решение по следните критерии за допускане и недопускане на кандидатите до изслушване. Не се допускат до изслушване кандидатите, които нямат изискуем 12-години юридически стаж; нямат право на повторно избиране по смисъла на чл. 129, ал. 2, изречение първо от Конституцията на Република България; не са представили концепция за работата си като председател на ВКС, председател на ВАС или главен прокурор, както и декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото и липса на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на ВСС.

Всички документи, становища и въпроси, заедно с отговорите на кандидатите, се публикуват на интернет страницата на ВСС.

Пленумът на Съвета обявява датата, часа и мястото на изслушването за всеки кандидат най-малко един месец преди провеждането му, като поредността се определя по азбучен ред.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст