ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

БНБ отчете годината на надзорните проверки

Конференция на в."Банкеръ" - Кредитирането като двигател за ръст в икономиката Димитър Радев

Управителят на Централната банка Димитър Радев внесе на 28 април в Народното събрание годишния отчет на Българската народна банка за 2016-а.

Доколкото през 2016-а БНБ се изяви най-вече чрез надзорните си функции, важно е да се обърне внимание на информацията, която годишният отчет дава за работата на Централната банка в това направление. През изминалата година дейността на банковия надзор мина под знака на прегледа на качеството на активите и стрес-тестовете на банките в България, както и на непрекъснатото наблюдение на финансовото им състояние.

Както е известно, през първата половина на 2016-а беше извършен преглед на качеството на активите на всички 22 банки, лицензирани от БНБ (с изключение на шестте клона на чуждестранните банки, функциониращи в България).

Проверяваните активи възлизаха на 84.2 млрд. лева. В резултат от прегледа бяха изготвени оценки за корекции на обща стойност 665 млн. лв., които трябва да бъдат отразени и във финансовите отчети на банките за 2016 година.

През юли бе проведен и стрес-тест на финансовите институции, за да бъде оценена устойчивостта на всяка от тях, ако се наложи да поеме шокове от хипотетични негативни финансови и макроикономически въздействия. Тестът показа, че капиталовите позиции на българските банки са силни, макар резултатите (съвсем естествено) да са различни за отделните банки.

На 13 август 2016-а Централната банка публикува резултатите от прегледа на качеството на активите и от стрес-теста. Според годишния й отчет сега данните потвърждават силната капиталова позиция и устойчивостта на банковата система към шокове.

В контекста на надзорната си дейност Централната банка анализира и финансовото състояние на кредитните институции, и поетите от банките рискове, рисковете за капитала им и за ликвидността им.

Според отчета на БНБ през 2016 г. балансовите активи и депозитите в банките нарастват, а подобряват се ликвидната и капиталовата им позиция.

Действията по управление и намаляване на кредитния риск в балансите на банките обуслови благоприятната тенденция в качеството на активите, отбелязва още Централната банка. В края на годината нетният размер на брутните необслужвани кредити (5 млрд. лв.) беше изцяло покрит от формирания в банковата система излишък на капитала над изискуемия минимум от 8% (7.1 млрд. лв.).

Управлението на разходите и промяната в ценовите стратегии са позволили на повечето банки да подобрят показателите си за доходност, вследствие на което реализираната към 31 декември 2015 г. неодитирана печалба на банковата система е 1263 млн. лв. (с 416 млн. лв., или с 49.1% повече от отчетеното за 2015-а).

Нивото на показателя за възвръщаемост на активите (ROA) се е подобрило до 1.37% (при 0.97% за 2015 г.), а възвръщаемостта на капитала (ROЕ) – до 10.41% (при 7.35% за 2015 г.).

Във връзка с влезлия в сила през 2015-а Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници през изминалата година БНБ работеше по изграждането на рамка за информационен обмен на данни. Целта бе да се събере нужната информация за определяне на критично важните функции и за изготвяне на планове за преструктуриране на банките. Според изискванията на закона през март управителният съвет на БНБ е определил годишната вноска на банковата система във Фонда за преструктуриране на банки за 2016 г. да е в размер на 95 687 хил. лева.  Всички банки изплатиха вноските, които дължат в 30-дневен срок след приемането на решението.

В съответствие с този закон бяха извършени и преглед и оценка на плановете за възстановяване на местните банки, които не са част от група. Експертите на БНБ са констатирали, че представените планове съдържат съществени слабости и недостатъци, поради което трябва да бъдат преработени.

През 2016 г. са били проведени 13 надзорни инспекции с различен обхват, в това число преглед на изградените системи за предотвратяване на изпирането на пари и за финансиране на тероризма. При единадесет от проверените банки били констатирани общо 42 нарушения, свързани с ресурсната обезпеченост и с качеството на контрола при проверка спрямо клиенти с по-висок риск.

В отчета на Централната банка бе отбелязано, че е осъществена съвместна мисия на МВФ и Световната банка (СБ) за оценка на целия финансовия сектор в България. Обърнато е специално внимание на начина, по който БНБ осъществява банковия надзор. Също така мисията на МВФ и СБ е извършила цялостен преглед на процеса, на документацията, подхода и резултатите от наскоро приключилите прегледи на капиталовата адекватност и стрес-тест.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст