Морските акции на НАП “бъгнаха” съдилищата

НАП

Магистратите от Върховния административен съд  се разделиха напълно в мненията си за  проверките на НАП в курортите край Бургас и затварянето  на търговски обекти, в които се извършват  продажби без касови бележки. Така допълнително се нажежи и без това напечената обстановка по морето.

Противоречието между съдиите се съсредоточи около  така нареченото "предварително изпълнение" на заповедите за затваряне на обектите. То позволява запечатването да бъде извършено веднага, без да се чака да приключи обжалването на действията на данъчните органи.

Заради лятната съдебна ваканция в момента съдилищата не разглеждат делата за самите нарушения.  През тях минават  само споровете дали принудителното затваряне на обектите е извършено законосъобразно, или не. В Бургаския административен съд масово са отменили заповедите на НАП, с които се допуска такова предварително изпълнение – основанието е  липса на мотиви защо се налага това. Сега всичките тези папки от проверките през юли вече са по бюрата на съдиите от ВАС.

Само че с част от определенията си върховните съдии допускат "предварителното изпълнение" за затварянето на заведения и сергии по плажовете, а с друга – действията на данъчните се отменят. При това при напълно идентични обстоятелства.

В резултат търговците, както и данъчните, са в своеобразна  игра на руска рулетка: какво ще е решението по  конкретния казус, зависи от това при  кой съдия ще попадне.

Откъде идва спорът?

Според Закона за ДДС принудителната административна мярка "запечатване на обект" за срок до 30 дни се прилага "независимо от предвидените глоби или имуществени санкции" за няколко вида нарушения на закона – включително и неиздаване на документ за продажба, издаден по установения ред. Запечатването "се прилага с мотивирана заповед на органа по приходите" и подлежи на обжалване. И се прекратява по молба на търговеца, но ако той докаже, че е платил изцяло наложената му глоба. Освен това в закона е записано, че "принудителната административна мярка подлежи на предварително изпълнение при условията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК)".

Споровете между съдиите възникват точно заради тази препратка към АПК. Защото този закон пък допуска предварително изпълнение на актове на администрацията при строго определени условия: само "когато това се налага, за да се осигурят животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако  от закъснението  на  изпълнението  може  да  последва  значителна  или  трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес". Наличието на всички тези предпоставки следва да бъде установено и доказано от данъчните органи, преценката за необходимостта от държавната принуда се прави за всеки конкретен случай – според фактите по него. А освен това актовете трябва да бъдат мотивирани, при това ясно и подробно. Просто защото такъв е "редът по АПК" и той не предвижда  затварянето на обекта да става "автоматично" само защото е била извършена продажба на стока, без да е издадена касова бележка.

НАП: Защитаваме обществения интерес

Какво  казват в тези случаи служителите на  НАП, когато запечатват обектите? Че ако се констатира някое от изброените в Закона за ДДС нарушения, "предварителното изпълнение на заповедта за запечатване на обекта е всякога оправдано и допустимо от закона". Защото то се прилага в името на особено важен държавен интерес – необходимостта от спазване на отчетността при реално реализирани продажби без отклонение от данъчното облагане, осигуряване на регулярност на приходите в държавния бюджет и нормално функциониране на държавната бюджетна система.

Данъчните приемат, че щом не е издал касова бележка,  търговецът  реално  е създал такава организация за дейността си, с която цели укриване на приходи. Което пък обуславяло необходимостта да се преустанови, да се пресече  укриването на приходи – именно чрез принудителното запечатване на обекта. "С прилагането на тази мярка се осъществява превенция срещу нежелания резултат (неотчитане на приходи), с което се защитава общественият интерес и се превъзпитава нарушителят към спазване на правовия ред", твърдят инспекторите от НАП.

Едните съдии така…

Подобна  теза  споделят  и от част от върховните съдии, които приемат, че затварянето на обектите по морето е било извършено законосъобразно. Основанието за това е констатираното нарушение "неиздаване на касов бон", което "обосновава извода за укриване на приходи, които не могат да бъдат постоянно контролирани, а също и определени по размер в тяхната съвкупност". Според магистратите нарушението води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото. "С процесното предварително изпълнение се осъществява защита на интереса на фиска, свързан със заплащането на данъци върху действително реализираните приходи от продажби" – това се твърди в част от съдебните определения, с които действията на НАП се потвърждават.

Съдиите приемат, че целта на принудителната мярка била "предотвратяване укриването на приходи и отклонение от данъчно облагане", а отлагането на принудата във времето щяла да попречи за постигането й. "Охраняването на държавния бюджет безспорно обосновава защита на особено важен държавен интерес, изразяваща се в гарантиране и осигуряване на постъпленията в него чрез спазване на фискалната дисциплина. А обстоятелството, че търговецът не е издал фискален бон при продажба в проверения обект в деня на извършената проверка, препятства възможността за проследяване на реализираните обороти и влияе върху размера на публичните му задължения, което от своя страна води до ощетяване на фиска", казват магистратите. Според тях начинът да се осъществи превенция срещу този нежелан резултат за фиска, а оттам и за държавата и обществото, е именно разпореждането за предварителното изпълнение".

И още нещо: "Отмяната на заповедта по формални мотиви би довело до накърняване на принципа на законност и до неоснователно толериране на неизправни данъчни субекти. Прилагането на принудителната административна мярка след влизането й в сила в конкретния случай се явява безпредметно предвид сезонния характер на извършваната дейност", казват магистратите, които решават делата в полза на НАП.

…, а други – иначе

Но има и друга група техни колеги, които са на различно мнение. Според тях, след като законът  допуска предварително изпълнение "при условията на АПК", това предполага на първо място административният орган да обоснове и мотивира разпореждането си съобразно някоя от предвидените предпоставки. И да докаже, че то е основателно  – в случай на оспорване. Защото съдът проследява дали органът на изпълнителната власт е действал законосъобразно и дали са били налице предпоставките на закона, които да налагат незабавното затваряне на обекта именно от мотивите. Това е причината, поради която те трябва да съдържат "не само цитиране на законовите текстове, но и относими към конкретния случай фактически основания, защото при значителното засягане на правната сфера на адресата на акта е недопустимо бланкетното и формално преповтаряне на текста на закона".

"Действително интересът на държавния бюджет от законосъобразно регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство, респективно правилното определяне на реализираните от задълженото лице приходи и на размера на публичните му задължения, могат да се квалифицират като особено важни държавни или обществени интереси по смисъла на АПК. Но налагането на всяка една утежняваща мярка следва да бъде съразмерно и пропорционално спрямо конкретния адресат на акта и съобразено със спецификите на конкретния случай. Именно това налага изискването разпореждането да съдържа мотиви в подкрепа на защитимите в същата норма интереси, относими към всеки конкретен случай. Ако в конкретния случай такива индивидуални мотиви не са изложени, това препятства както съдебния контрол за законосъобразност на разпореждането, така и правото на защита на засегнатото лице", казват съдиите.

И още: "Общите изрази като "при наличие на административно нарушение предварително изпълнение е всякога оправдано по закона" или "неиздаване на фискален бон при осъществяване на продажби е масово явление при търговците и в този смисъл административното нарушение е всякога с висока степен на обществена опасност", по недопустим начин унифицират всички констатирани нарушения и препятстват проверката за наличие на предпоставките по АПК за всеки конкретен случай. Ако законодателната преценка е била във всеки случай на констатирано нарушение да се допуска предварително изпълнение, то същото щеше да бъде допуснато по закон".

Съдиите напомнят още, че "в тежест на административния орган е да докаже с приложени по преписката писмени доказателства защо приема, че ако не бъде изпълнена незабавно принудителната мярка, биха били накърнени обществените интереси и би настъпила значителна или трудно поправима вреда". И че ако се приеме, че при всеки неиздаден бон "автоматично" ще се затваря търговски обект, то това би означавало да се въведе "презумпция за значим държавен интерес  във всички случаи, когато поради неиздаване на касов бон се нанася вреда върху бюджета". А законодателят не е записал това в закона: "При липса на законова разпоредба, която да постановява, че принудителната мярка подлежи на предварително изпълнение по силата на закона, органът е длъжен да мотивира особено важния държавен интерес, като базира изводите си на конкретните факти по спора и анализ на същите във връзка със значимостта на този интерес за конкретния случай. Бланкетното позоваване на интереса на държавата с оглед защита на фиска не представлява мотивираност на разпореждането".

Кашата е пълна

Така, в резултат на различното тълкуване на закона, ВАС излиза с напълно противоречиви определения: с едните се допуска предварителното изпълнение на затварянето на обектите, а с другите – не. При това при напълно идентични обстоятелства по казусите. На всичкото отгоре почти под всяко от решенията има особено мнение на някой от съдиите – в зависимост от това на кое от двете мнения е било мнозинството в тричленния съдебен състав.

Кашата е пълна. А опитът показва, че "изчистването" на подобни противоречия обикновено става бавно и струва скъпо. Но сметката не я плащат нито депутатите, нито съдиите…

 

 

Засегнати са вече стотици

Това съвсем не е "дребен проблем", защото той засяга вече стотици търговци. Само през месец юли по Южното Черноморие са извършени 1577 проверки, при които са установени 233 нарушения, а мярката "запечатване" е била приложена към 64 обекта, сред които заведения, магазини, хотели, къщи за гости, атракциони. Един от последните запечатани обекти е заведение, намиращо се в центъра на град Бургас. А когато към тези числа се добави и августовската "активност" на вицепремиера Валери Симеонов, нещата стават още по-сериозни.

До 8 август в Административния съд в Бургас са постъпили 91 жалби срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповедите, с които се налага запечатването на обекти. За този период съдът е отменил  поради липса на мотиви  допуснатото предварително изпълнение на 82 заповеди и е отхвърлил жалбите срещу 9 акта на НАП,  а при това жалбите по същество срещу самите заповеди все още не са разгледани.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст