Дисциплинарки на съдийската колегия на ВСС

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 43/2015 г. по описа на ВСС, поради освобождаването на Владимира Янева Янева–Манолева от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски градски съд.

Решението на Съдийската колегия по протокол № 19/09.05.2017 г., с което същата е освободена от длъжност е влязло в сила на 05.08.2017 г. В администрацията на ВСС не е постъпвала жалба от Владимира Янева против посоченото решение на Съдийската колегия, както и не е получена информация за подадена жалба пред Върховния административен съд.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Петя Георгиева Крънчева-Тропчева – съдия в Софийския районен съд за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Закона за съдебната власт.

На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Димитър Узунов – председател и докладчик, и членове Галина Карагьозова и Даниела Костова. Предложение за образуване на дисциплинарното производство е направено от Калоян Топалов – председател на Софийския градски съд.

Срещу съдия Крънчева-Тропчева са образувани още три дисциплинарни производства по предложение на председателя на СГС и на Инспектората към ВСС.

Със 7 гласа „за“ и 5 гласа „против“ Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не потвърди наложеното със заповед на Радостин Радков – административен ръководител – председател на Административен съд – София-град, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Росица Борисова Бузова – съдия в Административен съд София–град.

Колегията върна преписката на председателя на АССГ, като решението е взето с 9 гласа „за“ и 3 гласа „против“.

Наказанието е във връзка с извършено дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗСВ – системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони, и действие или бездействие, което неоправдано забавя съдебните производства.

Съдийската колегия на ВСС взе предвид, че с Акт на Инспектората на ВСС е констатирано много високо качество на постановените от съдия Бузова съдебни актове. В него е обърнато внимание на малкото обжалвани постановени от нея съдебни актове, спрямо големия брой разглеждани дела.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на Калоян Топалов – административен ръководител – председател на Софийския градски съд, с която на основание чл. 327 от Закона за съдебната власт е обърнато внимание на Иван Димитров Коев – съдия в същия съд. Той е санкциониран за неспазване на предвидените в процесуалните закони срокове по четири дела, констатирано с Акт на Инспектората към ВСС за резултати от извършена проверка в СГС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на Калоян Топалов – административен ръководител – председател на Софийския градски съд, с която на основание чл. 327 от Закона за съдебната власт е обърнато внимание на Иван Димитров Коев – съдия в същия съд. Той е санкциониран за неспазване на предвидените в процесуалните закони срокове по четири дела, констатирано с Акт на Инспектората към ВСС за резултати от извършена проверка в СГС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Светла Веселинова Чорбаджиева – съдия във ВКС, за допуснато нарушение във връзка със забавяне на движението на производството по едно търговско дело.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на Виолета Николова – административен ръководител – председател на Районен съд – Червен бряг, с която на основание чл. 327 от Закона за съдебната власт е обърнато внимание на Йохан Мирославов Дженов – съдия в Районен съд – Червен бряг.

Той е санкциониран за допуснати нарушения по администрирането на четири административно-наказателни дела.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на Янко Чавеев – административен ръководител – председател на Районен съд – Самоков, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Симеон Стефанов Стойчев – съдия в Районен съд – Самоков, за допуснати от него нарушения в организацията на работа, довели до неспазване на сроковете за постановяване на съдебни актове по граждански дела и наказателни дела в периода 01.01.2017 г. – 01.08.2017 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на Янко Чавеев – административен ръководител – председател на Районен съд – Самоков, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Симеон Стефанов Стойчев – съдия в Районен съд – Самоков, за допуснати от него нарушения в организацията на работа, довели до неспазване на сроковете за постановяване на съдебни актове по граждански дела и наказателни дела в периода 01.01.2017 г. – 01.08.2017 г

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст