Проверката на интегритета затъна в спорове

Трябва ли Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) да подава искания за разкриване на банкова тайна до съдилищата, заради проверките на имуществените декларации на магистратите, или може просто да поиска съгласието им да падне закрилата. Този въпрос повдигна днес на заседанието на Съдийската колегия на ВСС Калин Калпакчиев.

Той направи това при обсъждането на акт на ИВСС за проверка на работата по наказателни дела, образувани през 2015 г. и 2016 г. в Районния съд във Велико Търново.  

"Искам да поставя един въпрос във връзка с ИВСС и натовареността на съдилищата. Приемането за сведения на акта можем да си го спестим, така или иначе по презумпция всички колеги в страната работят добре. Ето един въпрос, с който трябва да се занимае Съдийската колегия", започна Калпакчиев. И информира колегите си, че всеки ден по дежурство съдия в Софийския районен съд получава средно по 40 искания на ИВСС за разкриване на банкова тайна на съдии и техни близки. "Ако ги попитат, сигурно 90% от съдиите ще дадат съгласие доброволно да разкрият тази информация. Защо товарите излишно Софийския районен съд?", попита той. И заяви, че не са необходими законодателни промени, за да се случи това, а искането на съгласие е подходът при разумно тълкуване на действащия закон.

Въпросът с исканията за разкриване на банковата тайна на магистратите беше поставен преди няколко дни от Съюза на съдиите в писмо до главния инспектор Теодора Точкова и колегите ѝ. Съсловната организация предложи на ИВСС да не внася искания до съда, а първо да попита магистратите дали са съгласни да падне банковата тайна за сметките им. Вчера от инспектората обаче заявиха, че за целта е необходима законодателна промяна и излязоха с предложения за изменения в Закона за съдебната власт.

След повдигането на темата с разкриването на банковата тайна на магистратите от страна на Калин Каплакчиев Светла Петкова направи коментар извън микрофона за Съюза на съдиите.

"Съюза на съдиите или Съюза през съдиите, колега Петкова, това е правен въпрос. Кажете си мнението по него. ССБ поставя един актуален за съдийската общност въпрос, тъй като няма Съдийска колегия, която да го постави", репликира я Калпакчиев.

Тогава думата настоя да вземе Галя Георгиева. "Колегата Калпакчиев ме провокира", започна тя и заяви, че колкото искания за разкриване на банкова тайна се внасят в СРС, толкова се оправят и към Пловдивския районен съд. "Доколкото законът е уредил дейността на ИВСС, мисля, че той спазва този закон. Не съм чула някой от Пловдивския районен съд да поставя въпроса, че това допълнително ги натоварва. Отново разделяте колегите и поставяте един въпрос извън дневния ред. Отново внасяте дебат, който знаете, че ще завърши с противоречие. Предстои среща с Европейската комисия и темата е точно работата на ИВСС, сега вие подгрявате", обърна се тя към Калпакчиев. И посочи, че въпросът трябва да бъде внесен като точка в дневния ред и тогава колегията ще вземе решение по него.

Соня Найденова призова за успокояване на страстите. Реплики на Светла Петкова извън микрофона обаче провокираха следния въпрос на Найденова към колежката ѝ: "Така ли сте водили съдебно заседание като сте прекъсвали хората?"

Найденова постави друга тема, свързана с дейността на ИВСС – какви са резултатите от негова проверка за твърдения за забавени дела в столичните градски и районен съд, която му е възложена от ВСС през декември 2016 г. Найденова заяви, че е попитала Дисциплинарната комисия, но до момента не ѝ е известно ИВСС да е изпратил акта от тази проверка.

"Ако Дисциплинарната комисия не внесе такава точка за следващото заседание на Съдийската колегия, аз ще я внеса. Да проследим как се изпълняват решенията, които сме взели", заяви тя.

Същият подход по темата за банковата тайна на магистратите обяви и Калин Калпакчиев. "Ще внеса като допълнителна точка утре да обсъдим на среща с ИВСС възможността за облекчаване на реда за проверка на имотните декларации на съдиите", каза той. 

 

На административно наказване за неподаване на имуществена декларация да подлежат и вече бивши съдии, прокурори и следователи – загубили статута си на магистрати към момента на изтичане на срока за подаването на декларациите. Такава промяна в Закона за съдебната власт е предложила главната инспекторка Теодора Точкова в писмо до министъра на правосъдието Цецка Цачева.

Според сегашната редакция на чл. 408а, ал. 1 от ЗСВ на административно наказване подлежат само действащите магистрати, които не са подали имуществени декларации в срок, се казва в съобщение на ИВСС.

От органа дават още някои предложения за ремонт на съдебния закон с цел предоляане на пропуски.

Една от тях е магистратите да могат да дават съгласие за достъп на ИВСС до банковата им тайна.

Целта е да се преодолеят част от проблемите, породени от прилагането на действащите от 1 януари 2017 г. текстове на раздел Iа "Проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите" на глава девета от ЗСВ, се уточнява в съобщението от ИВСС.

На 15 септември т.г. Съюзът на съдиите отправи призив към инспектората, вместо да води дела за разкриване на банковата тайна на магистратите, да поиска съгласието на съдията, прокурора или следователя да падне закрилата над сметките му. ССБ обаче не вижда законодателна пречка по отношение на това свое предложение. Според организацията разпоредбата на чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции предвижда даването на съгласие за разкриване на банкова тайна от страна на клиент на банкова институция като алтернатива на разкриването на такава информация по съдебен ред, включително по реда на чл. 62, ал. 6, т. 12 от същия закон.

Според ИВСС обаче е необходима промяна в Закона за съдебната власт. "Инспекторатът към ВСС предлага даването на съгласие за разкриване на банкова тайна да бъде изрично предвидено в ЗСВ, за да се избегне необходимостта от нотариална заверка на съгласието, каквато изискват кредитните институции съгласно вътрешните си правила. При изрична регламентация в ЗСВ магистратите ще дават съгласие за разкриване на банковата тайна без нотариална заверка, спестявайки време и средства", изтъкват от инспектората.

От там добавят, че при изрично регламентиране в ЗСВ и фактическо получаване на писмено съгласие ИВСС ще получава сведения, съставляващи банкова тайна, без сложната процедура по искане на разрешение от съответния районен съд. Съдебните ревизори ще искат разкриване на банкова тайна само за съдиите, прокурорите и следователите, които не са декларирали писмено своето съгласие за достъп до данните, необходими за проверка на имуществените им декларации, част от които са банкова тайна.

Според ИВСС една такава промяна ще намали донякъде броя на делата за искане за разкриване на банкова тайна по повод проверките на имуществените декларации.

"ИВСС ще продължи да иска разкриване на банкова тайна не само за магистратите, които не са декларирали писмено своето съгласие за достъп, но за близките на всички съдии, прокурори и следователи – съпрузи, лица, с които са във фактическо съжителство, и непълнолетните им деца. С предложението банковата тайна да се разкрива от районния съд, в чийто район е постоянния адрес на магистрата или неговите близки, ще се преодолее противоречивата практика на районните съдилища относно местната подсъдност по тези искания", уточняват още от органа.

Наред с информацията за паричните задължения на магистратите и техните близки от БНБ, ИВСС да получава и информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници. Това е друга промяна в ЗСВ, която предлагат от инспектората.

Освен това органът иска и удължаване на срока за проверка на имуществените декларации – от 3 месеца на 6 месеца.

"Определеният в ЗСВ тримесечен срок за проверка на имуществените декларации не е достатъчен. Броят на магистратите, задължени да подадат пред Инспектората към ВСС ежегодна декларация за имущество и интереси, е 4199 към 1 януари 2017 г. Проверките включват разкриването на банкова и застрахователна тайна, разпростират се не само по отношение на съпрузите и непълнолетните деца на деклараторите, а и на лицата, с които фактически съжителстват на съпружески начала. Освен това Инспекторатът към ВСС има правомощията по проверка на декларациите за имущество и интереси на съдии, прокурори и следователи от 1 януари 2017 г., поради която причина проверките се извършват без наличието на нарочен софтуерен продукт. Разработването на такъв софтуер е в процес на възлагане", мотивират се от ИВСС.
 

Вместо да води дела за разкриване на банковата тайна на магистратите, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) да поиска съгласието на съдията, прокурора или следователя да падне закрилата над сметките му. Това предлага Съюзът на съдиите в писмо до главния съдебен инспектор Теодора Точкова и колегите ѝ.  

"ССБ е информиран за изключително големия и растящ брой на образувани съдебни дела по искания на ИВСС за разкриване на банкова тайна по отношение на магистрати и техни близки по повод извършваните проверки на годишните декларации за имущество и конфликт на интереси. Поради липсата на изрично законодателно уреждане на въпросите за подсъдността на тези дела, за реда за произнасяне и за обхвата на съдебна преценка, се създава затруднение в работата на много съдии и съдилища, като същевременно се забавя и работата на ИВСС по приключване в срок на проверките на декларациите за имущество и конфликт на интереси", обясняват от съсловната организация.

И посочват, че дали тези въпроси ще бъдат уредени от законодателната власт и кога ще стане това, не е нито от компетентността на ИВСС, нито на съюза.

Но предлагат разрешение: "Считаме обаче, че посочените проблеми могат да бъдат частично разрешени ако преди да внесе искане в съда за разкриване на банкова тайна по отношение на съдия, прокурор или следовател, ИВСС поиска от съответния магистрат съгласие за такова разкриване".

От ССБ обясняват, че според тях няма законова пречка за такова процедиране, доколкото разпоредбата на чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции предвижда даването на съгласие за разкриване на банкова тайна от страна на клиент на банкова институция като алтернатива на разкриването на такава информация по съдебен ред, включително по реда на чл. 62, ал. 6, т. 12 от същия закон. "Считаме и че няма добросъвестен магистрат, който би отказал да даде съгласие за разкриване на тайната по отношение на банковите му сметки за целите на проверка на имуществената му декларация", заявяват от организацията.

Затова призовават Точкова и колегите ѝ да обсъдят възможността в хода на извършваните от ИВСС проверки на декларациите за имущество и конфликт на интереси, преди да внесат искане в районния съд за разкриване на банкова тайна, да поканят съответния магистрат да даде съгласие инспекторът да получат информация за наличностите и движението по сметките му. 

 

За ИВСС срокът за извършване на проверката може да е инструктивен – разбира се при оценка на работата на инспекторите следва да се отчита, че не осъществяват правомощията си своевременно и да им бъде потърсена дисциплинарна отговорност, но за съдията, който проверява дали са налице предвидените в закона предпоставки за даване на исканото разрешение, спазването му е една от тях. При липсата й – следва отхвърляне на искането. В ИВСС определено са се събрали шайка, меко казано – непрофесионалисти, щом са се хванали да проверяват банковите сметки на всички магистрати и близките им. На този принцип следва да проверяват и цялото им декларирано и/или недекларирано имущество, което изисква събирането на страшно много документация. Не това е идеята на закона. Ако се тълкува буквално, че следва да проверят декларираното от всички, то се обезсмисля изобщо идеята за подаване на декларации, а в закона щеше да е записано, че ИВСС извършва проверка на имуществата и доходите на магистратите, като прави необходимите справки в съответните институции. По-задълбочени проверки евентуално следва да се правят при наличие на сигнал или на някакви данни, които да сочат на невярно деклариране на имущество и доходи, както и на някакъв процент на случаен принцип, и то в указания от закона срок. Фактическото съжителство и фактическата раздяла се декларират и в това производство няма как да бъдат проверявани от съда – при произнасяне тези обстоятелства следва да се обсъждат единствено според отразеното в декларацията на магистрата. За подсъдността, както и за всички други производства по разкриване на банкови тайни – по постоянен адрес на лицето.

10

|

Аз, след като разкрих 40ина тайни по време на дежурството ми /по 10 на ден, сега получават по 20 на ден и с обезпечения и др стават над 20 на ден/, продължавам да се питам: 1-какъв е тримесечният срок след като по Кушлев срокът има решително значение, магистратите оправдано ли е да се третират по различен начин от делата по Кушлев. Как е подсъдността и защо почти всичко се концентрира вСофия уж че това пр-во, което никой, вкл и законодателят не знае какво е, се приравнява на охранително. Бравоо на колегите, които споделиха товара и не ги прекратиха поподсъдност (да, и такива пр-ва се въртяха).Знаете, тиквен медал ви чака:) 2-Скъде е смисълът от това дело, при положение, че в самия закон няма предпоставки изложени за преценка. Отхвърляне на искането е екзотична хипотеза на тежка нередовност. Съдии ли сме, регистратура ли сме. 3-ако ми се беше паднало да разкрия собствената си тайна, кое е най-правилно. Да си я разкрия и да се счита за съгласие, но кой знае дали няма да ме демонизират, че тр да се отведа. Или да се отведа, още едно преразпределение, и да внимавам някой от колегите дежурни да не ме замери с нещо тежко:) Или да дам съгласие и да ги питам поддържат ли искането. 5-защо трябва да се разкрива ьа всички на конвеир и да се ангажира ресурс на съдии иинспектори. То, който е искал да не декларира, е изклинчил. Как се доказва фактическа раздяла. Или че някой живее с някой друг, ако нямат деца. Колко време тр да живеят двама, за да са на семейни начала. Поредните привидни палиативни мерки вместо да се решат истинските проблеми. Натоварването, състава на ВСс, законите.

4

Ние сме по презумпция престъпници, но за тях за да се разкрие банкова тайна са нужни доказателства и мотивирано искане, а за нас е достатъчно да се посочи, че сме магистрати!Но колкото и лишено от всякаква правна мисъл да е това нито един магистрат няма да се вдигне и да каже, че той не е по презумция престъпник, не са престъпници и членответе на нашите семейства!така всеки един е в състояние на принизяване….

 

На административно наказване за неподаване на имуществена декларация да подлежат и вече бивши съдии, прокурори и следователи – загубили статута си на магистрати към момента на изтичане на срока за подаването на декларациите. Такава промяна в Закона за съдебната власт е предложила главната инспекторка Теодора Точкова в писмо до министъра на правосъдието Цецка Цачева.

Според сегашната редакция на чл. 408а, ал. 1 от ЗСВ на административно наказване подлежат само действащите магистрати, които не са подали имуществени декларации в срок, се казва в съобщение на ИВСС.

От органа дават още някои предложения за ремонт на съдебния закон с цел предоляане на пропуски.

Една от тях е магистратите да могат да дават съгласие за достъп на ИВСС до банковата им тайна.

Целта е да се преодолеят част от проблемите, породени от прилагането на действащите от 1 януари 2017 г. текстове на раздел Iа "Проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите" на глава девета от ЗСВ, се уточнява в съобщението от ИВСС.

На 15 септември т.г. Съюзът на съдиите отправи призив към инспектората, вместо да води дела за разкриване на банковата тайна на магистратите, да поиска съгласието на съдията, прокурора или следователя да падне закрилата над сметките му. ССБ обаче не вижда законодателна пречка по отношение на това свое предложение. Според организацията разпоредбата на чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за кредитните институции предвижда даването на съгласие за разкриване на банкова тайна от страна на клиент на банкова институция като алтернатива на разкриването на такава информация по съдебен ред, включително по реда на чл. 62, ал. 6, т. 12 от същия закон.

Според ИВСС обаче е необходима промяна в Закона за съдебната власт. "Инспекторатът към ВСС предлага даването на съгласие за разкриване на банкова тайна да бъде изрично предвидено в ЗСВ, за да се избегне необходимостта от нотариална заверка на съгласието, каквато изискват кредитните институции съгласно вътрешните си правила. При изрична регламентация в ЗСВ магистратите ще дават съгласие за разкриване на банковата тайна без нотариална заверка, спестявайки време и средства", изтъкват от инспектората.

От там добавят, че при изрично регламентиране в ЗСВ и фактическо получаване на писмено съгласие ИВСС ще получава сведения, съставляващи банкова тайна, без сложната процедура по искане на разрешение от съответния районен съд. Съдебните ревизори ще искат разкриване на банкова тайна само за съдиите, прокурорите и следователите, които не са декларирали писмено своето съгласие за достъп до данните, необходими за проверка на имуществените им декларации, част от които са банкова тайна.

Според ИВСС една такава промяна ще намали донякъде броя на делата за искане за разкриване на банкова тайна по повод проверките на имуществените декларации.

"ИВСС ще продължи да иска разкриване на банкова тайна не само за магистратите, които не са декларирали писмено своето съгласие за достъп, но за близките на всички съдии, прокурори и следователи – съпрузи, лица, с които са във фактическо съжителство, и непълнолетните им деца. С предложението банковата тайна да се разкрива от районния съд, в чийто район е постоянния адрес на магистрата или неговите близки, ще се преодолее противоречивата практика на районните съдилища относно местната подсъдност по тези искания", уточняват още от органа.

Наред с информацията за паричните задължения на магистратите и техните близки от БНБ, ИВСС да получава и информация за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници. Това е друга промяна в ЗСВ, която предлагат от инспектората.

Освен това органът иска и удължаване на срока за проверка на имуществените декларации – от 3 месеца на 6 месеца.

"Определеният в ЗСВ тримесечен срок за проверка на имуществените декларации не е достатъчен. Броят на магистратите, задължени да подадат пред Инспектората към ВСС ежегодна декларация за имущество и интереси, е 4199 към 1 януари 2017 г. Проверките включват разкриването на банкова и застрахователна тайна, разпростират се не само по отношение на съпрузите и непълнолетните деца на деклараторите, а и на лицата, с които фактически съжителстват на съпружески начала. Освен това Инспекторатът към ВСС има правомощията по проверка на декларациите за имущество и интереси на съдии, прокурори и следователи от 1 януари 2017 г., поради която причина проверките се извършват без наличието на нарочен софтуерен продукт. Разработването на такъв софтуер е в процес на възлагане", мотивират се от ИВСС.

 

0"Законът трябва да се измени и да бъдат задължени всички магистрати да дават съгласие за използване на СРС по отношение на комуникациите им, без разрешението, което се изисква по закон." 

 

Добре,де. Какво точно се цели с въпросното деклариране и задължителното проверяване на обявените обстоятелства от ИВСС? Нима някой мисли сериозно, че корумпираните магистрати ще внесат получените подкупи по банковите си сметки? Или ще закупят с незаконно придобити средства имоти и автомобили на свое име? Или пък, ако участват в неформална организация/какво понятие само/, това може да се докаже от Инспектората? То за ОПГ със способите на НПК и използване на СРС е почти невъзможно, камо ли за абстрактна "организация". Данните за имотите и автомобилите на всеки ги има в публични регистри. Кому е нужно да ги декларирам, след като вече съм сторил това в данъчното и тази информация лесно може да бъде получена? Няма проблем да декларирам съгласие да се ползва данъчната и банковата информация от Инспектората, който да публикува резултата от проверката си, без да се налага ежегодно да попълвам декларация за обстоятелства, които вече съм декларирал по друг ред. Освен това мисля, че е необходимомда се извършва такава данъчна по своя характер проверка само, когато са налице данни за неправомерно поведение на съответния магистрат, а не на всички. Това би било справедливо, а и ще се облекчи работата на инспекторите, които ще мохат да ивършат по- задълбочени, а не формални проверки. Задължителен момент в тях би следвало да е съответствието м/у доходи и имущество. Защото доста се впечатлих от имотното състояние на някои от кандидатите за ВСС, номинирани от парламентарно представените партии. Впрочем кандидатстването за такава позиция би следвало да е основание за задълбочена проверка, и то не само по отношение на имотното състояние…

Не се ли усещат за абсурдността на всичко това? Значи независимо от това дали ще се съглася да ми бъде разкрита банковата тайна или не, тя ще бъде разкрита. Тогава какъв е смисъла да декларирам сметки, наличност, остатък от кредит и т.н.т? Ами запишете направо, че магистратите не могат да се ползват от защитата на банковата тайна при проверка от инспектората и толкова. Тъкмо ще ни спестите ежегодното описване на тези обстоятелства. То май така се получава и за автомобилите, недвижимите имоти и т.н.т. Най- добре направо да се махнат декларациите и да бъдат заменени от съгласие Инспектората да проверява всичко за магистрата. Защо трябва да се пази лекарска тайна? Ами ако магистрата е заразно луд? А и за.сексуалната ориентация може да се помисли…Все пак за магистрати става дума…Опасна напаст са това… Най- добре е да останат на работа само автосексуалните. Тези, които си посягат. Щото тогава няма как да са зависими от сексуалния партньор… Тъй,де. Нали декларираме и членствата в оксиморона "неформална организация", каквото и да е това…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст