Пленумът на ВСС прие окончателни резултати от изпълнението на външна оценка на качеството на дейността по вътрешен одит във ВСС

ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие дадената оценка „Работи в съответствие“ за дейността по вътрешен одит във ВСС, прие препоръките за подобряване на дейността по вътрешен одит и възложи на директора на дирекция „Вътрешен одит“ да предприеме мерки за въвеждане на предложените препоръки. Пленумът на ВСС предлага на директора на дирекцията да изрази становище относно възможността за създаване на Одитен комитет като орган, подпомагащ дейността по вътрешен одит.

Получената оценка „Работи в съответствие“ дава необходимата увереност на ВСС и на ръководителя на вътрешния одит, че дейността по вътрешен одит на дирекция „Вътрешен одит“ в Съвета отговаря на изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и Етичния кодекс на вътрешните одитори. С предложените от независимия оценител препоръки за подобряване на дейността на дирекцията, се предвижда да се направи преглед и да се актуализира статута ѝ, като се предвиди периодичност за прегледа на статута и въвеждане на стандарти; преглед на свързани с дейността на дирекцията вътрешни документи, чрез отразяване на изискванията от актуализирания статут; публикуване на статута и годишния доклад за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ във вътрешната компютърна мрежа на ВСС и други. Предвижда се също да бъде осигурена възможности за споделена работа на одиторите в дирекцията посредством индивидуален достъп до дисково пространство за обработка на работни документи; да се осигури архивиране в общо за дирекцията дисково пространство и други.

Във връзка с отложената точка от предходния дневен ред на заседанието на Пленума на ВСС, за назначаване на служител на свободната длъжност „главен вътрешен одитор“ до провеждане на конкурс и заемане на длъжността, Пленумът остави без разглеждане постъпилите молби от двама кандидати за назначаване на свободната длъжност. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст