Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт назначи Румяна Иванова Андреева-Атанасова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на съда.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет награди Светла Димитрова Петкова – член на Колегията, с отличие личен почетен знак „първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Георги Колев – председател на Върховния административен съд, и петима членове на Съдийската колегия на ВСС. Те се мотивират, че с цялостната си дейност като юрист, прокурор, съдия и член на ВСС, тя е допринесла със своя професионализъм за издигане на авторитета на съдебната власт. Посочва се дългогодишната ѝ професионална кариера – 40 години юридически стаж, като прокурор в Главната прокуратура на Република България, като съдия във Върховния съд на Република Българи, като съдия във Върховния административен съд и председател на отделение там. Била е преподавател по административно право в СУ „Св. Климент Охридски“ и лектор в НИП и в института за обучение на адвокат „Кръстю Цончев“. Носител е на златна значка на Върховен административен съд. Номинирана е с диплома и почетен знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Член е на Висшия съдебен съвет с мандат 2012 – 2017 г.

Г-жа Петкова благодари за отличието, като изрази задоволство, че е работила в този състав на Висшия съдебен съвет, предвид свършеното от него. „Цялостното впечатлени е, че сме един работещ Съвет, свършихме много неща и ще предадем мандата с добре приключени задачи“, каза тя.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе периодично атестиране на 4-ма съдии от апелативен, окръжен, районен и административен съд, а 7 магистрати от районни и окръжен съд са повишени на място в ранг.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Анализ на данните, събрани чрез Системата за изчисляване на натовареността на съдиите (СИНС), съгласно § 11 от Правилата за оценка на натовареността на съдиите, ведно с направените в него изводи и препоръки. Той е изготвен от Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС.

С решение на Съдийската колегия Анализът ще бъде предложен на Съдийската колегия от осмия състав на ВСС, която да обсъди изпълнението на дадените в него препоръки. Документът ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС.

Анализът обхваща действието на Правилата, от влизането им в сила на 01.04.2016 г. до месец септември 2017 г. Той показва успешното използване на Системата за изчисляване на натовареността на съдиите и може да бъде ценен инструмент за вземане на управленски решения, посочи председателят на Комисията. Въз основа на данните са направени предложения за технически корекции в СИНС, в инструкциите към съдилищата за оперативен контрол на системата и адекватното регистриране на делата, както и за промени в Правилата и коефициентите за натовареност.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 18, ал. 1 и при условията на чл. 28, ал. 1 от Закона за съдебната власт освободи:

 • Цветинка Николаева Пашкунова от заемана длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд;
 • Атанаска Младенова Дишева от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен административен съд;
 • Боряна Ангелова Димитрова от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Бургас, както и от длъжността „съдия“ там;
 • Красимир Петков Шекерджиев от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд;
 • Олга Зафирова Керелска–Кордова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд;
 • Севдалин Иванов Мавров от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд;
 • Боян Георгиев Магдалинчев от заеманата длъжност „заместник-председател“ на Върховен административен съд, както и длъжността „съдия“ там;
 • Вероника Атанасова Имова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд;
 • Даниела Ангелова Маринова–Марчева от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски градски съд;
 • Драгомир Асенов Кояджиков от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен специализиран наказателен съд;
 • Стефан Гроздев Гроздев от заеманата длъжност „заместник-административен ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – София, както и от длъжността „съдия“ там.

Новите членове на Съдийската колегия на ВСС са освободени от заеманите в съдилищата длъжности, считано от дата на встъпването им в длъжност „член на Висшия съдебен съвет“.

Съдийската колегия се запозна Решение № 1 от 02.10.2017 г. на смесения състав от съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, с което се оставя без уважение жалба срещу решения на Комисията за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите от 17.06.2017 г., с което е избрана Цветинка Пашкунова – съдия във ВКС, и от 18.06.2017 г., с което са избрани Атанаска Дишева – съдия във ВАС, Боряна Димитрова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас,      Красимир Шекерджиев – съдия във ВКС, Олга Керелска – съдия във ВКС и Севдалин Мавров – съдия във ВКС.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст