ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Салдото по консолидираната фискална програма към края на септември е 2 420,9 млн. лв.

данъци

Правителството одобри доклад от министъра на финансите с информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2017 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет, салдото по КФП на касова основа към месец септември 2017 г. е положително в размер на 2 420,9 млн. лв. (2,4% от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2 482,1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 61,2 млн. лева. В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните, вкл. осигурителните приходи, докато салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към септември 2017 г. са в размер на 26 151,5 млн. лв. или 73,8% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1 774,9 млн. лв. (7,6%), докато постъпленията от помощи са по-ниски.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 21 856,5 млн. лв., което представлява 78% от планираните за годината приходи. Съпоставено с данните към септември 2016 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 8,7% (1 750,1 млн. лв.).

Приходите от преки данъци са в размер на 3 885,0 млн. лв. или 76,3% от предвидените в разчетите за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 310,4 млн. лева. (8,7%).

Приходите от косвени данъци са в размер на 11 028,2 млн. лв., което е 78,7% от разчетите за годината. Съпоставено с данните към септември 2016 г., постъпленията в групата нарастват с 643,4 млн. лв. (6,2%). Постъпленията от ДДС са в размер на 7 137,5 млн. лв. или 81,3% от планираните. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС нарастват с 523,2 млн. лв. (7,9%). Размерът на невъзстановения ДДС към 30.09.2017 г. е 60,1 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 3 724,9 млн. лв. (73,9% от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 141,0 млн. лв. или 84,9% от разчета за годината.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 815,6 млн. лв. или 82,3% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 6 127,6 млн. лв., което представлява 77,2% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 14,2% (760,9 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 3 245,2 млн. лв., което представлява 68,2% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от помощи са в размер на 1 049,8 млн. лв. или 39,7% от планираните за годината.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към септември 2017 г. възлизат на 23 730,5 млн. лв., което е 64,5% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2016 г. бяха в размер на 22 289,6 млн. лева. Нарастването на разходите спрямо края на месец септември 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., новото им увеличение от юли 2017 г., както и по-високите разходи за субсидии и за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 година.

Нелихвените разходи са в размер на 22 327,3 млн. лв., което представлява 64,6% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към септември 2017 г. са в размер на 20 951,7 млн. лв. (73,9% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 375,6 млн. лв. (22,2% от разчетите към ЗДБРБ за 2017 г.). Лихвените плащания са в размер на 726,6 млн. лв. или 87,9% от планираните за 2017 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2017 г. от централния бюджет възлиза на 676,6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Размерът на фискалния резерв към 30.09.2017 г. е 11,9 млрд. лв., в т. ч. 11,4 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст