ФМФИБ стартира пазарни консултации за Фонд за рисков капитал

пазари

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира провеждането на пазарни консултации във връзка с финансов инструмент „Фонд за рисков капитал“ (ФРК).

Бюджетът на ФРК възлиза на 47.2 милиона лева  и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Структурата на инструмента предвижда създаването на един или повече инвестиционни фонда, в които, в допълнение към публичния ресурс предоставен от ФМФИБ, ще бъдат привлечени и частни инвестиции, чийто размер зависи от в зависимост от избрания режим на държавни помощи.

ФРК ще инвестира ангажираните средства в разнообразен портфейл от предприятия чрез дялови и квази-дялови инвестиции, увеличавайки капацитета за растеж на малки и средни предприятия (МСП) в България. Фондът ще подкрепя компании в ранен етап на развитие, такива  в сферата на високите технологии и иновациите, както и предприятия с висок рисков профил.

Освен финансиране, мениджърите, избрани да управляват инструмента, ще предоставят стратегическа подкрепа на дружествата, в които инвестират. По този начин следва да се постигне повишаване на конкурентоспособността на фирмите и подобряване на корпоративното им управление и капацитет.

Чрез провежданите пазарни консултации, ФМФИБ се стреми да получи обратна връзка от широк кръг заинтересовани страни. Това ще позволи оптимизиране на структурата на ФРК и съобразяването и с потребностите на пазара. Процесът е насочен към фонд мениджъри и инвеститори.

В допълнение, в рамките на дискусиите ФМФИБ ще се възползва от възможността да надгради и актуализира получената информация от пазара по време на пазарните консултации за „Фонд Мецанин/ Растеж“ извършени  в началото на 2017г.

Консултациите ще се провеждат до 1 декември 2017 г. включително, като заинтересованите лица биха могли да изразят желанието си за участие в процеса е до 18:30 ч. на 20 ноември 2017 г. (включително) на следната електронна поща: vcfund@fmfib.bg

За допълнителна информация и въпроси относно пазарните консултации, може да се свържете с екипа на ФМФИБ на тел. +359 2 801 40 50.

Подробни характеристики на финансовия инструмент могат да бъдат намерени на интернет страницата на ФМФИБ в раздел "Финансови инструменти": http://fmfib.bg/.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст