ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

АС – Кюстендил обяви за нищожни разпоредби от Наредба на община Рила

съд кюстендил административен

Административен съд Кюстендил с решение № 181 от 06.11.2017г. по адм. дело № 155 по описа на съда за 2017г. обявява за нищожни разпоредбите на чл. 52 и чл. 53 от Наредба за управление на общинските пътища в община Рила, приети с решение № 102/26.04.2012г., изменени с решение 367/27.07.2017г. на Общински съвет Рила. Оставя без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура Кюстендил срещу чл. 1, ал. 2; чл. 20, ал. 1 и чл. 21, ал. 3 от Наредбата за управление на общинските пътища в община Рила, приети с решение № 102/26.04.2012г., изм. и доп. с решение 367/27.07.2017г. на Общински съвет Рила и прекратява производството в тази му част.

Осъжда Общински съвет Рила да заплати на Окръжна прокуратура Кюстендил деловодни разноски в размер на 20 лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

На 15.11.2017 год. в Административен съд гр. Кюстендил е образувано адм. дело № 377 по описа на съда за 2017 година по жалба на Сдружение с нестопанска цел “Български правозащитен алианс”, с която се оспорва разпоредбата на чл.112 ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Невестино, област Кюстендил., който е в противоречие с разпоредбите на материалния закон – чл. 120 ал. 2 от Конституцията на Република България и като такава е противозаконна.
По делото има насрочено открито съдебно заседание на 19.01.2018г. от 10:00ч.

На 22.11.2017 год. в Административен съд гр. Кюстендил е образувано адм. дело № 384 по описа на съда за 2017 година по жалба на Сдружение с нестопанска цел “Български правозащитен алианс”, с която се оспорват разпоредбите на чл.27, ал.2; чл.33, ал.1, изр.2 в частта: “и режийни разноски”; чл.36, ал.2 в частта: “2% режийни разноски” и чл.68, ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Трекляно, приета с Решение № 55, протокол № 8 от 21.05.2012г. на ОбС Трекляно.

Административен съд гр. Кюстендил с решение № 203/28.11.2017 г. по адм. дело № 184/2017 г. Отменя като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 7, т. 3, пр.5 от Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Дупница, приета с решение № 129 по Протокол № 12/21.09.2012 г. и изменена с решение № 101/19.04.2013 г., решение № 195/25.10.2013 г., допълнена с решение № 37/27.02.2015 г. и изменена с решение № 204/02.12.2016 г. на ОбС – Дупница.

Решението подлежи на обжалване от страните пред ВАС в 14 дневен срок от получаване на съобщенията за изготвянето му.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст