ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Броени дни да се облекчим данъчно

НАП сграда

Финансовият министър Владислав Горанов не успя да прокара през парламента падането на тавана на кешовите плащания от 10 хил. на 5 хил. лв. въпреки двата си опита през годината. Като помисли човек, те и за такива като него не са изгодни, но както се казва, "ако мине – мине". Все едно накрая административната принуда да се плаща безналично не беше вкарана в оборот.

Мисията на Горанов да ограничава кеша обаче се прехвърли от тоягата на моркова.

За първи път тази година на данъкоплатците беше подадено

едно малко морковче

Става дума за новото данъчно облекчение за извършени безкасови плащания. От него могат да се възползват физически лица за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия: лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа,  сто на сто от паричните доходи са получени по банков път и извършените безкасови плащания от лицето са поне 80 на сто от доходите.

Данъчното облекчение е в размер на

нищожния един процент

от дължимия за годината данък, но не повече от 500 лева.

Данъчните обясниха преди дни, че обстоятелствата и условията за ползването на това облекчение се декларират в годишната данъчна декларация, в която е поместена специална страница. Те обещаха да не изискват документално доказване на факта, че гражданинът вече е загърбил парите в брой.

От НАП отрекоха, че за да върнат на данъкоплатеца част от данъка – който, както знаем, е събран авансово, ще правят щателна ревизия. Това не било достатъчно основание за ревизия. Но от приходната агенция не скриха, че преди да върнат пари, по принцип правят проверка на декларацията за доходите от тази година, а често и от предишни години.Така че ако имате "някакви" в своята почтеност, мислете предварително.

на подложка п/ч к/в

Знайте, че данъчните могат лесно да засекат приходната част – дали всяка стотинка от доходите е минала по безкасов път, но е трудно, дори невъзможно да установят дали 80% от парите са похарчени безналично. Няма как да ви изискат всички бележки от картови плащания, а при интернет плащания дори няма и хартиена следа.

 

Ако все пак се докаже, че гражданинът лъже, ще му  бъде отказано облекчението,

дори може да бъде глобен

предупреждават бирниците. В такъв случай той трябва да е максимално учтив с тях, защото могат да го нарочат и за наказателна отговорност – за документ с невярно съдържание.

От НАП напомнят, че друго данъчно облекчение, което може да се ползва, е свързано с

пенсионното осигуряване и застраховките

То е в размер до 10% от сумата от годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10% от сумата от годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски за застраховки „Живот”. За да ползват облекчението по тези две направления, данъкоплатците разполагат с броени дни до края на годината, за да се активизират.

Данъчно облекчение носят и личните вноски за осигурителен стаж при пенсиониране. Сумата от годишните данъчни основи се намалява с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране. Към годишната данъчна декларация се прилагат копия на документите, удостоверяващи направените вноски.

Ако човек е алтруист и вместо за собствена облага мисли за ближните

може да направи дарение

Отстъпките от данъците в случая зависят само от това за кой е предназначено дарението.  

До 5 на сто от сумата от годишните данъчни основи могат да намалят физическите лица, които направят дарение в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика.

Данъчното облекчение е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Може също и на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии, което пък има и друга полза…

Можете да си намалите данъка и ако направите дарение на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания. Можете да проявите щедрост към Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст.

На дарени средства биха се зарадвали и културни институти, читалища, както и организации, занимаващи се с на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна. Пари очаква и фонд "Енергийна ефективности и възобновяеми източници". Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ). 

До 15 на сто от сумата от годишните данъчни основи можете да намалите, ако направите дарение за културата, а до рекордните 50 на сто можете да си спестите, ако дарението е в полза на Център "Фонд за лечение на деца" и/или "Център за асистирана репродукция”.

Важно е да се знае, че общият размер на

облекчението за дарения не може да превишава 65 на сто

от сумата от годишните данъчни основи, напомнят от приходната агенция. Към годишната данъчна декларация се прилагат копия на документи, удостоверяващи статута на лицето и че предметът на дарението е получен.

к/в на подложка!!!

Данъчно облекчение може да се ползва и за дарения, направени в полза на идентични или сходни лица, установени в друга държава – членка на Европейския съюз или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

 

В тези случаи към декларацията задължително се прилагат и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач. 

Младите семейства също

могат да се спестят данъци.

Те могат да приспаднат от сумата от годишните данъчни основи по направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. За целта обаче трябва да са налице едновременно  три условия: договорът за ипотечен кредит да е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак; данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит; Ипотекираното жилище трябва да е единствено жилище за семейството през данъчната година.Тук също трябва да се побърза, защото договорът трябва да е сключен окончателно до края на годината.

Данъчното облекчение се ползва при условие, че задълженото лице представи писмена декларация от съпруга/та, че той или тя няма да ползва облекчението за съответната година.

Облекчението се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ, издаден от банката кредитор, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище. 

Местните физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, ползват данъчно облекчение

за непълнолетни деца

Те имат право да им бъдат приспаднати следните суми: 200 лв. – при едно дете; 400 лв. – при две деца и 600 лв. – при три и повече деца.

Данъчното облекчение се ползва при условие, че лицето, което ще ползва облекчението, представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че съответното лице няма да ползва намалението за същата година.

От облекчението могат да се ползват и от еднолични търговци.

От НАП напомнят, че всички облекчения ще могат да се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната декларация.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст