ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

лиценз

Комисията за финансов надзор отне лиценза на "Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК" за извършване на застрахователна дейност. Това става ясно от решение на регулатора от 1 декември.

С отнемането на лиценза на кооперацията се забранява свободното разпореждане с активи до започване на производство по ликвидация или несъстоятелност. Забранява се и сключването на нови застрахователни договори по всички класове застраховки за срок от 6 месеца.

"Назначават се Розалина Градинарова-Стоянова и Стефан Петров Стефанов за квестори на "Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК” до назначаването от съда на синдик или до вписването на ликвидатор на дружеството", пише в решението на КФН.

 

 

Комисията дава задължителни предписания на квесторите да възложат на съответните служители на „СиВЗК”, включително като ги упълномощят изрично, да извършват в срока на квестурата всички необходими правни и фактически действия, в рамките на закона, относно:

-извършването на плащания към ползватели на застрахователни услуги на ликвидни и изискуеми задължения на „СиВЗК”, произтичащи от застрахователни договори, както и по договори за пасивно презастраховане, сключени от „СиВЗК”;

-извършването на плащания на публичноправни вземания към държавата и общините, като данъци, мита, такси, задължителни осигурителни вноски и други, по които задължено лице е „СиВЗК”;

-извършването на плащания на битови сметки и други периодични задължения (ток, вода, парно, телефон, интернет и т.н.), както и дължимите възнаграждения на наетия персонал до размера на обичайното за извършване на нормалната дейност на застрахователя.
КФН оправомощава председателя на КФН да отправи искане до компетентния съд за образуване на производство по несъстоятелност срещу „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК” след влизане в сила на настоящото решение.

Квесторите встъпват в длъжност от датата на вземане на решение, пишат от КФН.

Представителството на „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК” се осъществява от квесторите, винаги заедно. Действия, извършени от името на „Синдикална взаимозастрахователна кооперация – СиВЗК” в нарушение на представителната власт на квесторите, са нищожни. Квесторите имат неограничен достъп и контрол върху всички помещения, имущества и документи на „СиВЗК”. Всички служители на „СиВЗК” са длъжни да подпомагат квесторите при изпълнение на техните правомощия.

Както "БАНКЕРЪ" вече писа Комисията за финансов надзор назначи квестори на "Синдикалната взаимо застрахователна кооперация – СиВЗК" на регулатора от 16 юни.

"Във връзка с констатирано неспазване на минималното капиталово изискване, забранява свободното разпореждане с активи на Кооперация "Синдикална взаимо застрахователна кооперация – СиВЗК" за срок от един месец, считано от датата на издаване на настоящото решение. За срок от един месец, считано от датата на получаване на настоящото решение, забранява на Кооперация „Синдикална взаимо застрахователна кооперация – СиВЗК”да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, да удължава срока на сключени договори и да разширява покритието по тях", разпореди тогава КФН.

 

 

Според междинния отчет за СиВЗК квесторът не можел да изпълни задачите си към датата на изтичане на квестурата, тъй като дни преди крайния срок в синдикалната кооперация не бил назначен одитор. До тази ситуация се стигнало, тъй като дружеството "Бул одит" ООД отказало да поеме проверката на застрахователната компания, а другият поканен одитор – "Грант Торнтон" ООД, не изпратил оферта почти до края на стария мандат на квестора, който е изтекъл на 16 юли.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст