Прокурорската колегия на ВСС предложи увеличаване щатната численост на ВАП с две длъжности „прокурор“

ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост на Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура, като предложи на Пленума на ВСС да съкрати две свободни щ. бр. „прокурор“ във ВКП и да разкрие 2 щ. бр. във Върховна административна прокуратура.

Решението бе взето след изслушването на Ася Петрова – заместник на главния прокурор при Върховна административна прокуратура. Пред членовете на Прокурорската колегия тя представи данни за утвърдената щатна численост, броя на прокурорите във ВАП, както и данни за тяхната натовареност и дейност през първото полугодие на 2017 г. спрямо предходни периоди.

Посочено бе, че по-високата натовареност е резултат както от по-големия брой преписки, образувани след самосезиране от прокурорите, така и в резултат на увеличения брой сигнали от граждани. Отчетено бе, че за шестте месеца на 2017 година общият брой на решените преписки е 1287 броя, което е многократно увеличение спрямо периода 2014-2015 г.

Посочено бе, че осем пъти е увеличен броя на прокурорските протести по административни актове, сред които на КЕВЕР във връзка с цената на природния газ, цената на водата за гр. София и събирани такси от Комисията. Отчетено бе, че са депозирани 765 протести в административните съдилища за първото полугодие на 2017 г., като през цялата 2017 г. прокурорите са участвали в 9512 административни дела.

Коментирано бе, че според данните за обема на дейност и натовареност на прокурорите във ВАП в периода 2014-2016 г. и първото шестмесечие на 2017 г. се налага извод за значително увеличение броя на образуваните през 2017 г. преписки в сравнение с предходните години, нарастване на броя на делата с фактическа и правна сложност, увеличение на броя на делата, разглеждани от съда, респективно и на участията в съдебни заседания. Тези факти обосновават необходимостта от увеличаване на щатната численост и определяне на оптимален щат, позволяващ ефективно изпълнение на функционалните задължения на прокурорите от Върховна административна прокуратура.

С решение от днес, Прокурорската колегия трансформира една щ. бр. за длъжност „главен специалист-административна дейност“ в една щ. бр. за длъжност „административен секретар“ в Окръжна прокуратура – Благоевград и даде съгласие за преназначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст