Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповеди на трима административни ръководители, издадени по реда на чл. 327 от ЗСВ, както следва:

– заповед № 587/28.02.2018 г. на административния ръководител на Софийска градска прокуратура за обръщане на внимание на Димитър Франтишек Петров – прокурор в СГП;

– заповед № РД-0427/06.03.2018 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Русе за обръщане на внимание на Димитър Димитров Халачев – следовател, в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Русе;

– заповед № 19/25.01.2018 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Разлог за обръщане на внимание на Мирослав Валериев Каназирев – заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Разлог.

Заповедите  ще бъдат приложени към кадровите дела на прокурорите, с изключение на заповедта на районния прокурор на Районна прокуратура – Разлог, която според комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ е издадена от некомпетентен орган. В случай на оспорването на посочените заповед, административните  ръководители следва да уведомят Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпратят препис от същото за прилагане към кадровото дело на магистратите.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение влезли в сила решения на Върховния административен съд по дела срещу решение на Колегията за наложено дисциплинарно наказание „забележка“ на Ралица Петрова Мравкова, прокурор в Специализираната прокуратура, както следва:

Решение № 3225 от 14.03.2018 г. на Върховния административен съд – петчленен състав – II колегия по адм. дело № 468/2018 г., с което оставя в сила решението на тричленен състав на ВАС, с което е  отменено решение по т. 8 от протокол № 1 от 26.04.2016 г. на Прокурорската колегия и потвърдената с него на основание чл. 314, ал. 3 от ЗСВ заповед № 864/29.12.2015 г. на и.ф. административен ръководител на Специализираната прокуратура, с които е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“ на Ралица Мравкова, прокурор в Специализираната прокуратура, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗСВ.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 25.04.2018 г. ще проведе събеседване и избор с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в Районна прокуратура – Плевен и Районна прокуратура – Царево.

По един кандидат е допуснат до участие във всяка от конкурсните процедури, както следва:

Диана Николаева Маркова–Бурова, заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен и Райко Димитров Стоянов – административен ръководител на Районна прокуратура – Малко Търново.

В едномесечния срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник няма постъпили кандидатури за административни ръководители на Районна прокуратура – Мадан и Районна прокуратура – Сливен.

Процедурите за избор на административни ръководители бяха открити с решение на Прокурорската колегия по протокол № 2/24.01.2018 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст