Новите правила за свързаните лица

Европейския банков орган ЕБО European Banking Authority EBA

Според Насоките на Европейския банков орган (ЕБО), които стават задължителни за българските банки от 1 януари 2019-а, нашите кредитни институции трябва да третират като свързани юридическите лица, при които една фирма притежава мажоритарния пакет акции или дялове в друга компания. Ако тези две компании имат кредити от една банка, тогава сумите по тези заеми се обединяват при преценката дали банката е отпуснала голям заем на свързани лица. Дотук нищо ново. Това изискване съществува и сега.

Същото правило обаче ще важи и ако едно лице – физическо или юридическо, притежава правото или възможността да назначава или отстранява мнозинството от членовете на ръководните или надзорните органи в друга фирма. В този случай – при положение че лицето, имащо тези правни възможности, и фирмата или фирмите, чието ръководство то може да назначава или отстранява, са взели заем от една и съща банка, всички тези заеми се обединяват и се оценяват от банката дали влизат в групата на големите кредити.

По подобен начин ще се третират и кредитите на фирми, когато една от тях има възможност въз основа на договор да влияе върху вземането на решения от другите компании за извършване на ключови трансфери и върху техните стратегиите за управление и за развитие на бизнеса им.

Що се отнася до икономическата свързаност, според Насоките на ЕБО такава ще съществува в следните няколко случая:

– Когато един кредитополучател е гарантирал изцяло или частично вземането на банката от друг неин клиент. В този случай се преценява дали размер на гарантираното вземане на банката е толкова голямо, че ако гарантът трябва да го плати заради проблеми на самия кредитополучател, това може да доведе до сериозни финансови затруднения за самия гарант.

– Ако един клиент на банка е заплашен  заради проблеми във фирмата, в която той има дялово участие, срещу него да възникнат финансови претенции – дали той ще може да ги плати, без това да застраши платежоспособността му. Ако се окаже, че при подобно негативно развитие клиентът може да бъде изправен пред проблеми, тогава банката го третира като свързано лице с фирмата, в която той има дялово участие, и събира задълженията им при оценката си дали заемът, който е отпуснала на клиента или на фирмата, е голям.

– Ако значителна част от брутните приходи на длъжника на една банка идват от друга компания, която също е неин длъжник и тези приходи не могат да бъдат заместени от други постъпления, тогава тези – длъжникът и компанията или лицето, от което той получава своите приходи, също се третират като свързани и задълженията им към банката се обединяват, когато се преценява дали те влизат в групата на големите кредити.

– За свързани лица се смятат и фирмите, които са продуктово свързани. Това става в случаите, когато една компания продава на друга своята стока и не може при необходимост да намери друг купувач за нея. Или пък ако една компания получава стратегически за своята дейност суровини от дадена фирма и не е в състояние в кратки срокове да ги получи от друг доставчик. При подобни сценарии, ако въпросните свързани лица са взели заеми от една банка, техните суми се обединяват при оценката дали става въпрос за големи кредити.

– Свързаност ще се установява и когато значителна част от вземанията или задълженията на една фирма са към друга компания. Тогава ако двете обвързани по този начин дружества са взели заеми от една банка, сумите по тях отново ще се обединяват при смятането на големите кредити
Това са само една част от изброените в Насоките на ЕБО хипотези за икономическа свързаност. Характерното при тях е, че такава се установява без значение дали има капиталова обвързаност между компаниите. Те може да са собственост на напълно различни лица, които може никога да не са се срещали помежду си, но заради тесните бизнес връзки на компаниите си попадат под удара на надзорните регулации, ако са взели кредит от една и съща банка. По-точно банката, която ги е кредитирала, ще попадне под строгите санкции на надзора, но това със сигурност ще се отрази както върху цената на вече отпуснатите от нея заеми на свързаните лица, така и върху възможностите тези лица да получават нови кредити от същата банка.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст