Таксите за левови и международни плащания се изравняват

Конференция "Финансови инструменти на ЕС - поуки и перспективи" Нина Стоянова подуправител на БНБ

Публикуваното в края на март 2018 г. от Европейската комисия предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009, уреждащ  презграничните плащания в рамките на ЕС, ще окаже сериозно влияние върху пазара  на платежните услуги. Това заяви подуправителят на БНБ и началник на управление "Банково" Нина Стоянова по време на форума "Дигитализацията – катализатор за модернизацията на финансовия сектор", който се проведе на 12 април 2018-а в София.  Според изявлението й, публикувано на сайта на Централната банка, промените предвиждат доставчиците на платежни услуги в държавите членки извън еврозоната да прилагат равни такси за презграничните плащания в евро и за националните плащания във валутата на съответната страна. "Досега такова изискване съществуваше в регламента само по отношение на равни такси при националните и презгранични плащания в евро.  Това изменение ще се прилага от 1 януари 2019 г. и ще доведе до съответните промени в тарифите на доставчиците на платежни услуги в България. С предложеното изменение се цели развитие на единния пазар на Европейския съюз и равнопоставеност между ползвателите на платежни услуги в достъпа им до по-евтини презгранични плащания" твърди Нина Стоянова.

Подуправителят на БНБ заяви, че новият Закон за платежните услуги и платежните системи, който въвежда в българското законодателство изискванията на Втората директива за платежните услуги (PSD2), съдържа съществени промени по отношение на платежните услуги, извършвани по електронен път.

"Основен акцент в закона е поставен върху сигурността на безналичните плащания, особено на тези, осъществявани в интернет или чрез друг дистанционен способ, и съответните мерки, които доставчиците на платежни услуги трябва да предприемат в това направление. Във връзка с това Европейската комисия прие делегиран регламент, съдържащ регулаторни технически стандарти за задълбоченото установяване на идентичността на клиента и общите и сигурни отворени стандарти на комуникация. Доставчиците на платежни услуги следва да приведат дейността си в съответствие с регламента най-късно до 14 септември 2019-а", обясни Стоянова. Според нея за първи път през 2018 г. доставчиците на платежни услуги ще трябва да извършват оценка на операционните рискове и рисковете, свързани със сигурността, както и да наблюдават и докладват пред БНБ значими операционни или свързани със сигурността инциденти. На БНБ ще се предоставят и данни за измами, свързани с плащанията по ред, определен с проект на насоки на Европейския банков орган, които предстои да влязат в сила в началото на 2019-а.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст