ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Избраха Георги Чинев за административен ръководител на ОП – Бургас

ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра със 7 гласа „за“ Георги Тодоров Чинев за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас. Другият кандидат Красимира Георгиева Кателиева – и.ф. административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Бургас получи в своя подкрепа 4 гласа.

Прокурор Чинев има над 18 години юридически стаж в системата на Прокуратурата на Република България. Професионалната му кариера започва като младши прокурор в Районна прокуратура – Бургас през 2000 г. В периода от 02.04.2001 г. до 20.02.2007 г. е „прокурор“ в Районна прокуратура – Бургас, като е заемал и длъжността заместник – административен ръководител. През м. ноември 2014 г. е повишен в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Чинев залага на затвърждаване и доразвиване на съществуващите добри практики, както и на установяването на нови. Според него въведените полезни работни модели следва да се усъвършенстват, посредством надграждане на постигнатото и използването на иновативни подходи.

Според кандидата основните приоритети на административно-ръководната му дейност ще бъдат откритост и прозрачност в работата му на административния ръководител, като в дейността му по издаване на разпореждания, тези от особена важност ще бъдат оповестявани на срещи с прокурорите и съдебните служители.

По време на изслушването си пред членовете на ВСС прокурор Чинев заяви, че ще се ръководи от принципите на обективност, екипност, предвидимост, отстояване независимостта на магистратите, поддържане на спокойна работна среда и колегиален микроклимат, издигане обществения престиж на институцията и подобряване на публичния й образ.

Сред целите за развитие на Окръжна прокуратура – Бургас и мерките за тяхното достигане са: анализ и оценка на деловодната дейност; подобряване организацията на работата на прокурорите и следователите чрез анализ и мониторинг на дейността им; повишаване ефективността на прокурорската дейност, чрез обезпечаване на нейната срочност и качество; активизиране работата на следователите; предприемане на административно-контролни мерки спрямо районните прокуратури и взаимодействие с тях; взаимоотношения с горестоящите прокуратури,  държавни органи, местната власт и неправителствените организации; повишаване нивото на професионална компетентност на прокурорите, следователите и служителите; активна медийна политика и насърчаване на електронния обмен и електронно правораздаване.

Въпроси към кандидата зададоха главния прокурор Сотир Цацаров, Калина Чапкънова, Георги Кузманов и Огнян Дамянов във връзка със сформиране на ръководния екип, осъществяване на административно-ръководната дейност и реализирането на заложените в концепцията мерки; визията на кандидата за отстояване независимостта на магистратите и средствата за насърчаването им да сезират окръжния прокурор с предложения, приложимостта на принципа за специализация на следователите и практическите критерии за това при осигуряване на равномерната им натовареност, възможностите за решаване на проблема с кадровото обезпечаване на Районна прокуратура – Царево, подобряване срочността и качеството по данъчни дела.

Кандидатурата на прокурор Чинев бе подкрепена от Георги Кузманов, който сподели личните си впечатления от него и го определи като успешен избор, екипен играч и консенсусна личност. Посочено бе, че прокурор Чинев се ползва с авторитет сред колегите си, участвал е в обучения за разследващи полицаи., а концепцията му съдържа ясна визия, адекватни мерки и проактивни идеи за надграждане на постигнатите показатели и резултати в дейността на прокуратурата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст