ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

1228 поднадзорни не са си платили на КФН

КФН Комисия за финансов надзор сграда

Четиридесет и двама  застрахователни брокери, 485 застрахователни агенти – физически лица, 112 агенти – еднолични търговци, и 589 агенти – юридически лица, все още не са се издължили на Комисията за финансов надзор за тази година.
Регулаторът обяви актуализирани списъци на всички поднадзорни лица, които на са погасили  в срок задълженията си за таксите за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 година. Те е трябвало да бъдат платени  до 31 януари 2018 година. Представени са таблици с неиздължилите се дружества по ЗППЦК, АДСИЦ, облигационни емисии на публични дружества и други емитенти, публични дружества, застрахователни брокери и застрахователни агенти – физически лица, еднолични търговци и юридически лица.
Съгласно разпоредбата на чл.27, ал.5 от Закона за Комисията за финансов надзор, когато не се плати в установения срок, върху дължимите суми се начислява и дължи законна лихва за забава. Просрочените задължения за таксите за осъществяване на общ финансов надзор следва да бъдат заплатени от поднадзорните лица заедно с дължимата лихва, натрупана към момента на плащане. Лихвата за забава не е включена в посочените списъци. Просрочените такси за осъществяване на общ финансов надзор подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс. При неплащане на таксите за общ финансов надзор в установените срокове комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство.
Обявените списъци на поднадзорни лица с непогасени в срок задължения за такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г. са актуални към 31.08.2018 г. и ще бъдат актуализирани и публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор всяка седмица.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст