ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

ОБЛИГАЦИИ-декември2018-Промяна Параметри-17и18декември

 

13.12.2018 16:19:41 (местно време)

Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен (TPZB)

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 74/13.12.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ АД на основание чл. 33, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, следната емисия:
– Емитент: Топлофикация-Плевен ЕАД-Плевен;
– Вид облигации: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и обезпечени;
– ISIN код на емисията: BG2100020176;
– Борсов код на емисията: TPZB;
– Размер на емисията: 2 500 000 лева;
– Брой облигации: 2 500;
– Номинална стойност на една облигация: 1000 лева;
– Валута на издаване: лева;
– Валута на търговия: лева;
– Пазарна партида (лот): 1 (една) облигация;
– Минимална стъпка на котиране: 0.001;
– Дата на въвеждане за търговия: 18.12.2018 г. (вторник);
– Крайна дата за търговия: 09.11.2022 г.;
– Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 100% от номиналната стойност;
– Цената на въвежданите поръчки е в процент от номинала на една пазарна партида /чиста цена/;
– Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката;
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:
– Емисията е трета по ред издадена от емитента;
– Дата на издаване: 17.11.2017 г.;
– Дата на падеж: 17.11.2022 г.;
– Срочност: 60 месеца, считано от датата на издаване на емисията;
– Годишен лихвен процент: 4.50%;
– Лихвена конвенция: ACT/365L;
– Погасяване на заема: еднократно на датата на падежа;
– Период на лихвено плащане: 6-месечен с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:
17.05.2018 г.;
17.11.2018 г.;
17.05.2019 г.;
17.11.2019 г.;
17.05.2020 г.;
17.11.2020 г.;
17.05.2021 г.;
17.11.2021 г.;
17.05.2022 г.;
17.11.2022 г.
* Право на лихвено и амортизационно плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 4 /четири/ работни дни преди датата на съответното плащане, съответно 4 /четири/ работни дни преди датата на последното лихвено и амортизационно плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.
– Банка-довереник на облигационерите: Общинска Банка АД.
– Не са предвидени опции за предсрочно погасяване на облигационния заем.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
– Наименование на латиница: Toplofikacia Pleven EAD-Pleven;
– Седалище: гр. Плевен – 5800, ул. Източна индустриална зона 128;
– LEI код: 485100MKWJUPMR4IEN78;
– ЕИК: 114005624;
– Адрес за кореспонденция: гр. Плевен – 5800, ул. Източна индустриална зона 128;
– Тел.: (+359 64) 895 205;
– Факс: (+359 64) 360 48;
– E-mail: office@toplo-pleven.com;
– Web адрес: www.toplo-pleven.com;
– Представляващи: Йордан Василев;
– Лице за контакти: Берта Цанкова;
– Медия за разкриване на информация: www.x3news.com
– Предмет на дейност: Производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

……………

13.12.2018 16:18:31 (местно време)

Северкооп Гъмза Холдинг АД-София (6S4N)

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 74/13.12.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ АД на основание чл. 33, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, следната емисия:
– Емитент: Северкооп Гъмза Холдинг АД;
– Вид облигации: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и обезпечени;
– ISIN код на емисията: BG2100008189;
– Борсов код на емисията: 6S4N;
– Размер на емисията: 20 000 000 лева;
– Брой облигации: 20 000;
– Номинална стойност на една облигация: 1 000 лева;
– Валута на издаване: лева;
– Валута на търговия: лева;
– Пазарна партида (лот): 1 (една) облигация;
– Минимална стъпка на котиране: 0.001;
– Дата на въвеждане за търговия: 18.12.2018 г. (вторник);
– Крайна дата за търговия: 09.07.2026 г.;
– Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 100 % от номиналната стойност;
– Цената на въвежданите поръчки е в процент от номинала на една пазарна партида /чиста цена/;
– Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката;
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:
– Емисията е първа по ред издадена от емитента;
– Дата на издаване: 16.07.2018 г.;
– Дата на падеж: 16.07.2026 г.;
– Срочност: 96 месеца, считано от датата на издаване на емисията;
– Годишен лихвен процент: 5.00%;
– Лихвена конвенция: ACT/365L;
– Погасяване на заема: чрез амортизиране;
– Начин на амортизация: плащането на главницата е на десет вноски, като последното съвпада с падежа на емисията;
– Период на амортизационните плащания: 6-месечен, с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:
16.01.2022 г. – 2 000 000 лв.
16.07.2022 г. – 2 000 000 лв.
16.01.2023 г. – 2 000 000 лв.
16.07.2023 г. – 2 000 000 лв.
16.01.2024 г. – 2 000 000 лв.
16.07.2024 г. – 2 000 000 лв.
16.01.2025 г. – 2 000 000 лв.
16.07.2025 г. – 2 000 000 лв.
16.01.2026 г. – 2 000 000 лв.
16.07.2026 г. – 2 000 000 лв.
– Период на лихвено плащане: 6-месечен с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:
16.01.2019 г.
16.07.2019 г.
16.01.2020 г.
16.07.2020 г.
16.01.2021 г.
16.07.2021 г.
16.01.2022 г.
16.07.2022 г.
16.01.2023 г.
16.07.2023 г.
16.01.2024 г.
16.07.2024 г.
16.01.2025 г.
16.07.2025 г.
16.01.2026 г.
16.07.2026 г.
* Право на лихвено и амортизационно плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 1 /един/ работен ден преди датата на съответното плащане, съответно 3 /три/ работни дни преди датата на последното лихвено и амортизационно плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.
– Банка-довереник на облигационерите: ИП Де Ново ЕАД.
– Облигационната емисия може да бъде предсрочно погасена по всяко време по искане на Емитента с едномесечно предизвестие, отправено от Емитента до облигационерите.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:
– Наименование на латиница: Severcoop Gamza Holding AD;
– Седалище: гр. София, бул. Симеоновско шосе 85з, вх. А, офис 9;
– LEI код: 8945008JSEZX525SHD47;
– ЕИК: 121661931;
– Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Симеоновско шосе 85з, вх. А, офис 9;
– Тел.: (+359 2) 944 06 99;
– E-mail: office@severcoop.com;
– Web адрес: www.severcoop.com;
– Представляващи: Явор Ангелов;
– Лице за контакти: Вилизар Чупетловски;
– Медия за разкриване на информация: www.x3news.com
– Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Предоставяне на заеми на дружества, в които Холдингът има пряко участие или ги контролира; Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

…………..

13.12.2018 16:34:11 (местно време)

Елана Финансов Холдинг АД-София (229E)

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 74/13.12.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 3 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8 от същите, променя параметрите на допусната до търговия на Сегмент за облигации на БФБ АД емисия облигации, както следва:
– Емитент: Елана Финансов Холдинг АД-София;
– Борсов код на емисията: 229E;
– ISIN код на емисията: BG2100016158;
– Дата на падеж: 02.06.2021 г.;
– Крайна дата за търговия: 21.05.2021 г.;
– Лихвен процент по емисията: 5,50 %;
– Лихвена конвенция: Actual/365L;
– Погасяване на заема: чрез амортизиране;
– Начин на амортизация: Плащането на главницата е на вноски, като последната съвпада с падежа на емисията;
– Период на амортизационните плащания:
02.06.2020 г. – 240 000 евро;
02.12.2020 г. – 240 000 евро;
02.06.2021 г. – 520 000 евро;
– Период на лихвено плащане: 3-месечен, с фиксирана дата на лихвените плащания в удължения срок, както следва:
02.03.2020 г.;
02.06.2020 г.;
02.09.2020 г.;
02.12.2020 г.;
02.03.2021 г.;
02.06.2021 г.
* Право на лихвено и главнично плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 3 /три/ работни дни преди датата на съответното лихвено и главнично плащане, съответно 5 /пет/ работни дни преди датата на последното лихвено и главнично плащане, което съвпада с датата на падеж на емисията.
– Дата на отразяване на промените в параметрите и възстановяване на търговията с емисията: 17.12.2018 г.

………

13.12.2018 16:20:50 (местно време)

Специализирани логистични системи АД-София (2SLA)

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 74/13.12.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 3 от Част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ АД, на основание чл. 33, ал. 8 от същите, променя параметрите на допусната до търговия на Сегмент за облигации на БФБ АД емисия облигации, както следва:
– Емитент: Специализирани логистични системи АД;
– Борсов код на емисията: 2SLA;
– ISIN код на емисията: BG2100004105;
– Дата на падеж: 04.05.2024 г.;
– Крайна дата за търговия: 25.04.2024 г.;
– Лихвен процент по емисията: 5.25%, считано от 04.05.2019 г.;
– Лихвена конвенция: Actual/365L;
– Погасяване на заема: чрез амортизация;
– Начин на амортизация: Плащането на главницата е на вноски, като последната съвпада с падежа на емисията;
– Период на амортизационните плащания:
04.11.2019 г. – 100 000 евро;
04.05.2020 г. – 100 000 евро;
04.11.2020 г. – 100 000 евро;
04.05.2021 г. – 100 000 евро;
04.11.2021 г. – 100 000 евро;
04.05.2022 г. – 100 000 евро;
04.11.2022 г. – 100 000 евро;
04.05.2023 г. – 100 000 евро;
04.11.2023 г. – 100 000 евро;
04.05.2024 г. – 700 000 евро.
– Период на лихвено плащане: 6-месечен, с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:
04.05.2019 г.;
04.11.2019 г.;
04.05.2020 г.;
04.11.2020 г.;
04.05.2021 г.;
04.11.2021 г.;
04.05.2022 г.;
04.11.2022 г.;
04.05.2023 г.;
04.11.2023 г.;
04.05.2024 г.
* Право на лихвено и главнично плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 4 /четири/ работни дни преди датата на съответното лихвено и главнично плащане, съответно 4 /четири/ работни дни преди датата на последното лихвено и главнично плащане, което съвпада с датата на падеж на емисията.
– Дата на отразяване на промените в параметрите: 17.12.2018 г. (понеделник).

…………

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст