БНБ: Банките трябва да са по-активни в намаляването на “лошите кредити”

Коктейл на АББ Асоциация на Българските банки Димитър Радев

Въпреки оптимистичните очаквания върху икономическите условия в страната започват да се отразяват нагласите за забавяне на глобалния икономически растеж и за по-слабо външно търсене. Рискът от забавяне на растежа на световната търговия е обусловен от повишената геополитическа несигурност и противоречията, свързани с опитите за налагане на протекционистични политики. В тази среда продължава провежданата политика на монетарни стимули в еврозоната, което води до запазването на ниските лихвени равнища, не само в общността, но и в България.

Ниската цена на кредитирането се отразява положително върху способността на кредитополучателите да обслужват своите задължения, но същевременно създава риск от прекомерно увеличаване на задлъжнялостта. На практика ниските лихвени равнища и нарастването на доходите стимулират търсенето на кредити, което в съчетание със засилената конкуренция сред банките и повишеното предлагане на заемни ресурси активизира кредитната дейност, като цяло, но това е най-изразено в сегмента на кредитите за домакинства. Такива са констатициите на експертите от Българската народна банка, намерили израз в тримесечния бюлетин за банките в България, който обхваща периода юли-септември 2019 г. и бе публикуван на 22 януари. 

Анализаторите отчитат, че нарастването на кредитните обеми частично смекчава ефекта, който оказват понижените лихвени проценти върху общия обем на приходите от лихви. Но независимо от това лихвеният марж в банковия сектор се свива, което изправя кредитните институции пред необходимостта да адаптират бизнес моделите си към средата на ниските лихвени равнища. Сред начините, с които банките се опитват да компенсират свиването на лихвения марж, е увеличаването на някои такси и комисиони, посочват от БНБ. 

По отношение на риска, свързан с качеството на активите, от Централата банка акцентират, че делът на необслужваните кредити в банковата система изисква кредитните институции да предприемат по-активни действия за намаляване на техния обем. Препоръчва се също така банките да подсигурят по-доброто покритие на кредитите. В по-дългосрочен хоризонт натиск върху доходността и капиталовите съотношения на банковия сектор може да окаже бъдещо влошаване на качеството на активите. То може да се породи от евентуална неблагоприятна динамика на доходите или при рязко увеличение на цената на финансирането, което да доведе до влошаване на кредитоспособността на длъжниците.

През третото тримесечие на 2019 г. общото нарастване на брутните кредити и аванси е с 2.5 млрд. лв. до 93.0 млрд. лева. То обаче е съпътствано от увеличение на обема на необслужваните кредити с 0.4 млрд. лв. до 6.9 млрд. лева. Измененията са повлияни както от промени в оценката на риска, така и от извършени отписвания за сметка на провизии и продажби на кредити. В края на септември делът на брутните необслужвани кредити и аванси бе 7.4 процента.

"За да се ограничи влиянието на бъдещи тенденции с неблагоприятен характер, от значение е банките да полагат усилия за по-нататъшно укрепване на капиталовата си позиция, както и да съобразяват кредитната си политика с дългосрочното ниво на риска в рамките на пълния финансов цикъл", препоръчват от БНБ. Наред с нивото на съотношението за ликвидно покритие, управлението на ликвидните потоци следва да отчита значителния дял на овърнайт депозитите в привлечените средства и задълбочаването на различията в матуритетната структура на активите и пасивите. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст