Нови правила за банките в ЕС – вече ще отпускат повече заеми

банков офис

Евроинституциите облекчават правилата, за да насърчат банките да отпускат заеми на фирми и домакинства. Те предлагат повече гъвкавост в пруденциалния правилник на банките от общността, за да може финансовите институции да се съсредоточат върху кредитирането на засегнатите от COVID-19 икономики.

На 18 юни вечерта, по време на пленарно заседание, Европейският парламент одобри изменения на регламента за капиталовите изисквания  за временно осигуряване на благоприятни условия за банките, за да могат те от своя страна да подкрепят отпускането на кредити към компаниите и домакинствата и да покрият загуби, смекчавайки по този начин тежките икономически последици от пандемията от COVID -19 и ограничителните мерки. 

Приетите промени включват:

– Отложено прилагане на буфера за ливъридж (коефициентът на ливъридж е съотношението между капитала на банката и нейните експозиции) с една година до януари 2023 г. – това допълнително позволява на банките да увеличат размера на средствата, които биха могли да заемат.

– Пенсионери или служители с постоянен договор ще могат да получават банкови заеми при по-благоприятни пруденциални условия, като заемите ще бъдат подкрепени от пенсията или заплатата на кредитополучателя.

– По-ранно прилагане на коефициента за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) и новия коефициент за подпомагане на финансирането на инфраструктура, което дава възможност за по-благоприятно пруденциално третиране на някои експозиции към МСП и инфраструктура, осигурявайки по този начин по-лесното предоставяне на кредити към МСП и подкрепяйки инфраструктурни инвестиции.

– Банките ще могат, по-рано от предвиденото, да обявяват определени софтуерни активи като част от капитала си, като по този начин се подкрепя ускорената дигитализация на банковия сектор.

– Мерките за ликвидност, предоставяни от централните банки по време на криза, ще бъдат ефективно насочени от банките към икономиката.

За да подкрепят възможностите за финансиране в държави извън еврозоната, които се борят с последиците от пандемията от COVID -19, членовете на ЕП въведоха преходни договорености свързани с преференциалното третиране, когато правителствата и централните банки емитират държавни ценни книжа, деноминирани във валути, различни от еврото. Също така евродепутатите одобриха временното въвеждане на пруденциален филтър за изчисляване на нереализираните загуби върху притежаваните от банките държавни ценни книжа.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст