Пленумът на ВСС реши да разкрие картова сметка в евро, да усвои гаранция по договор и да плати за ел. енергия на НИП

ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие, на основание чл. 153, ал. 7 от Закона за публичните финанси и т. 54 от ДДС № 17/2008 г., да се открие картова сметка в евро в банка „Райфайзенбанк България“ ЕАД, с титуляр Висшия съдебен съвет и възложи на дирекция „Бюджет и финанси“ да предприеме необходимите действия пред Министерство на финансите. Решението е по повод дистанционното провеждане на видеоконферентна връзка на заседанията на Пленума на ВСС, съдийската и прокурорската колегии и възникналата от това необходимост от закупване на IT продукти и услуги през интернет (което е възможно чрез заплащане с кредитна карта в чуждестранна валута).

Пленумът на ВСС прие да бъде усвоена гаранция за изпълнение по договор от 2006 г. с предмет „Проектиране и строителство на надстройка и пристройка на сграда, предоставена на органите на съдебната власт, находяща се на пл. „Съединение“ № 3, за нуждите на Административен съд – Пловдив“, сключен между ВСС и „Гюлеметов–Строй-Гарант“ ЕООД, в размер на 50 000 лв. Юридическото лице, страна по договора, е загубило своята правосубектност поради прекратяване и заличаване, поради което не може да извършва правно валидни действия, нито срещу него биха могли да се предприемат такива действия.

С решение от днес, Пленумът на ВСС даде съгласие да се плати задължението за такса битови отпадъци за 2020 г. в размер на 65 079, 03 лв. за административна сграда, находяща се в гр. Перник, ул. „Търговска“ № 37, предоставена за стопанисване на Административен съд – Перник.

Пленумът възложи на представляващия ВСС да подпише с Националния институт на правосъдието споразумение за възстановяване на стойността на консумираната от ВСС електрическа енергия, както и пропорционалните стойности за достъп и пренос със срок на действие съответстващ на срока посочен в договора за доставка на електрическа енергия между НИП и „ЧЕЗ Електро България“ АД. Разходваната електрическа енергия от сградата на ВСС, намираща се на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, се измерва посредством монтиран контролен електромер, като титуляр на партидата и на електромера е НИП.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст