Най-висока цена държат нивите в Североизточния район – 1462 лв. на декар

жито

През миналата година средната цена на сделките с ниви в България е достигнала до 1053 лв. за един декар, което е със 7.4% повече в сравнение с 2018-а, показват данните от Националния статистически институт. И за първи път прескача цената от хиляда лева.

Средната цена на сделките между индивидуални инвеститори и фирми е била 1027лв. за декар, а при покупко-продажбите между фирми е по-висока – 1122 лева.

Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през миналата година достига до 300 лв. за един декар и също отбелязва увеличение на годишна база – с 37.6 на сто.

През последните три години не е имало покупко-продажби на градини с овощни насаждения и на лозя.

И през миналата година първенството у нас с най-висока цена държат нивите в Североизточния район – 1462 лв. на декар, което е със 7.7% повече спрямо 2018-а. В Северния централен район при сделките с ниви се е плащало по 1138 лв. на декар (+3.6%).

При всички останали райони цената е под хиляда лева. В Северозападния район се плащало по 967 лв. на декар за парцел, като тя е по-висока, отколкото в Южен Централен, сърцето на Тракийската низина.

Северозападният регион има най-малък принос към съвкупния БВП на страната. Той има земеделска специализация и формира най-висок дял в земеделската продукция на България след Южен Централен район, в който пък е най-евтината земя – само 706 лв. са били необходими за декар земя.

Растениевъдната специализация на Северозападния регион се определя от низинноравнинния релеф, благоприятния климат и плодородните почви. Населението в региона намалява, което води до най-високата снабденост със земеделска земя на жители у нас заедно със Севериня Централен регион. Около 30% от земята тук са ливади. Останалата земеделска земя е засята основно със зърнени и технически култури. Дяловото участие на зърнените и техническите култури е най-високо, което е типично за всички северни региони.

Повишение в цената на сделките с ниви през миналата година спрямо 2018-а е отбелязано във всичките шест статистически района.

За разлика от повишаващата се средна цена на сделките с ниви, не може да се каже същото и за цената на наем/аренда на един декар ниви. През миналата година тя достига 49 лв., като е с 2% по-ниска спрямо 2018-а. Средната цената за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 23 лв. и е с 43.8% по-висока. При овощните насаждения и лозята няма данни по този показател.

През миналата година най-висока е била средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Североизточния район, който включва областите: Варна, Добрич, Силистра и Шумен – 69 лв., но спрямо 2018 г. тя отбелязва незначителен спад с 1.4 процента. В икономиката на региона земеделието е един от приоритетните отрасли. За неговото развитие съществува изключително благоприятно съчетание на природно-климатичните условия. Земеделието формира 7.4% от БВП на региона, но в национален план неговото участие е значително повече – 16% от БВП на земеделието у нас, което означава, че регионът има национална специализация в този отрасъл. Застъпени са и двата основни подотрасъла: растениевъдство и животновъдство.

За развитието на растениевъдството Североизточният регион разполага с най-много земеделска земя заедно със Северозападния и Югоизточния регион. По-голямата част от площите се стопанисват от крупни арендатори и земеделски кооперации. Обработваемата земя се използва основно за отглеждане на зърнени и маслодайни технически култури, като основни са пшеницата с много голям дял от площите ѝ в страната, царевицата и слънчогледът. Площите, заети с царевица намаляват за сметка на пшеницата и слънчогледа. По производство на тези най-разпространени култури регионът дели първенство със Северозападния регион. Регионът е и най-голям производител на царевица за силаж в страната. Забелязва се тенденция за намаляване на производството на пшеница и царевица за зърно и увеличаване на производството на слънчоглед заради трайното му търсене на световния пазар.

Добра е цената, платена за наем/аренда на един декар ниви, и в Северния централен район, където достига 60 лв., и в Северозападния – 50 лева. И в двата района е отчетено увеличение на цената на рентното плащане спрямо 2018-а – съответно с 1.7 и 4.2 на сто. Цената на рентата на ниви в Югозападния и Южния централен район остава без промяна.

Югозападният район е на опашката – само 30 лв. може да се спечели от декар земя.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст