Очакванията в агро сектора са за запазване на оборотите

трактор

Изпълнението на бизнес процесите в "Агрия груп холдинг“ АД към момента не е засегнато съществено от разпространението на коронавируса и предприетите рестриктивни мерки и политики от правителства на редица държави, съобщават мениджърите на компанията. Холдингът развива дейността си в Североизточна България. В структурата си обединява фирми, които са специализирани в агропроизводство, търговия със зърнени и маслодайни култури, съхранение, преработка, транспорт и логистика, възобновяема енергия.

Но са възможни различни проява на преки или косвени ефекти в зависимост от продължителността на кризисната ситуация. Краткосрочна и средносрочна продължителност на пандемията, би могла да доведе до забавяния на изпълненията и съответно до затруднения в доставките, но не и до съществени промени в търговския оборот и ликвидността, съобщават от холдинга. По-дългосрочна продължителност би могла да доведе до промени в търсенето и предлагането, преразпределение на пазарите, което от своя страна би забавило по-съществено изпълнението на сделките и би се отразило в по-голяма степен на ликвидността и търговския оборот.

Потенциалните рискове за холдинга, свързани с кризата COVID-19, могат да бъдат в няколко направления. Първо, отражение върху верига на доставки. Заради спецификата на предлаганите от холдинговата група продукти (зърнени и маслодайни култури) в средносрочна перспектива не се очаква нарушаване или прекъсване на веригата на доставки или преустановяване на производството. Дружествата от групата не са изявено зависими от получаването на стоки и услуги от засегнатите региони. 

Възможен е ефект върху продажбите и операциите с клиенти. Предвид сектора, в който дружествата от групата развиват търговска дейност, не се очакват спиране на продажбите и спадове в търсенето. Възможно е да има известно забавяне в ритмичността на изпълнението на търговските договори (за продажби и покупки). Тъй като портфолиото от клиенти на групата е ограничено до такива, които са мултинационални компании, които вече са предприели мерки за справяне с кризата, не се очакват сътресения в ликвидността.

В изпълнение на инвестиционната програма, през четвъртото тримесечие на 2020 г., дъщерните фирми на "Агрия груп холдинг“ АД са продължили процеса на придобиване на земеделски имоти, като те са в районите, в които тези дружества вече обработват земеделски масиви. А така се постига окрупняване на парцелите.

През четвъртото тримесечие дъщерните фирми са осъществявали обичайната си търговска  дейност, а  дружеството "Корн Трейд”ЕООД е направило експорт на зърнени култури с контрагенти от ЕС. 

Консолидираните продажби на "Агрия груп холдинг“ АД се увеличават с 8% на годишна база до 341.99 млн. лв. за миналата година. Само приходите от продукция обаче леко спадат (с 3.6%) до 28 млн. лв. в края на декември.

Печалбата на групата за четвъртото тримесечие на миналата година се повишава до 12.84 млн. лева. "Агрия груп холдинг“ АД не е изплащала дивиденти в последните 13 години. ​

 

Прогнози

Независимо от предприетите мерки за устойчивост и непрекъснатост на бизнеса, липсата на яснота и предвидимост относно продължителността на възникналата необичайна ситуация, както и за общият ефект на COVID-19 върху икономиката в световен и национален мащаб, мениджърите на групата преценява, че не е възможно на този етап да се направи с абсолютна точност преценка за влиянието на COVID-19 върху дейността и финасовото състояние на компанията за 2020 година. Но, като се има предвид, че холдингът работи в сектора със зърнени и маслодайни култури (основни хранителни продукти и суровини), плановете и прогнозите не се променят в негативна посока, отбелязват от компанията. От "Агрия груп холдинг“ АД очакват успешното приключване на текущия сезон, а именно изпълнение на сключените търговски сделки, като към този момент очакванията са това да се случи без особени затруднения и забавяния.

Прогнозите за предстоящия сезон са за запазване на оборотите и пазарните дялове, като е предвидено и място за леко завишение на търгуваните обеми съгласно първоначалните планове преди кризата, ако ситуацията около COVID-19 бъде овладяна до началото на летния сезон (съвпадащ с стопанския сезон в агро сектора).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст