ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Еврофинансиране подкрепя общински проекти

ВиК

Общините продължават с инвестициите. Местните власти развиват нови проекти или се подобряват съществуващи системи. Осигурено е и европейско финансиране, а топлото време създава отлични условия за изпълнението им. 

Проект на стойност почти 88 млн. лева без ДДС за изграждане на Южен обходен колектор и две помпени станции обновява и подобрява ВиК мрежата на

Община Пловдив,

съобщиха от общината. Започна работата по основните дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”.

Основната му цел е подобряване на съществуващите системи за управление на питейните и отпадъчните води на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, Пловдив. Това ще става посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на територията на изпълнение на проекта, ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води и осигуряване на екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води.

Проектът е със срок на изпълнение 54 месеца. Крайната му дата за завършване е 12 март 2024 година.

Общата му стойност е 137 830 825.33 лв., от които: 82 858 723,49 лв. – европейско съфинансиране от Кохезионния фонд; 14 622 127,70 лв. – национално съфинансиране  от държавния бюджет на Република България; 17 378 169,92 лв. собствен принос на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, Пловдив; 22 971 804,22 лв. – недопустими разходи.

Проектът е насочен и към повишаване на ефективността на ползване на водите, както и намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи. Той е защитен и пред двете ресорни министерства и Европейската комисия.  Към момента са сключени всички договори за строителство по различните дейности.  Обектите, по които се работи, са избрани в резултат на регионално прединвестиционно проучване. Общата дължина на водопроводната и канализационна мрежа, която се очаква да бъде изградена или съответно реконструирана възлиза на 56 105 м, от които 39 522 м по компонент „Водоснабдяване“ и 16 583 м по компонент „Отвеждане и пречистване“.

Община Сливен

е изготвила проект на Генерален план за организация на движението. Той се реализира във връзка с необходимостта от въвеждане на нова по-ефективна организация на движението в град Сливен – автомобилно, пешеходно и велосипедно. А това се налага вследствие на непрекъснато нарастващия брой автомобили, която да съответства както на съществуващата улична мрежа и направените ремонти, така и на интензивността на движение, съобщават от общината. За целите на Генералния план Сливен е разделен на 15 района и се оформят три вида транзитно движение по съществуващите улици. Предвижда се изграждане на още 8 нови кръгови кръстовища, няколко нови улици, които да облекчат автомобилния поток от главната улична мрежа. Търсят се възможности и за решаване на проблема с паркирането в активните ленти за движение, което затруднява движението на превозни средства из града.

Ограничението на скоростта в града остава 50 км/час, като се предвижда и въвеждане на скорост от 30 км/час в жилищните зони.

Планът разглежда и масовия градски обществен транспорт, местоположението на нови и съществуващи спирки, както и маршрутите на различните видове транспорт. С него се предвижда създаване на мрежа от велосипедни пътища с цел стимулиране използването на велосипеда като транспортно средство.

Описани са и всички съществуващи и бъдещи паркинги и паркоместа във връзка с въвеждането на платената зона за паркиране. 

До 2 септември могат да се изпращат в писмен вид становища, предложения и възражения по проекта. 

В Община Плевен

до края на годината ще бъдат доставени за обществения градски транспорт 14 нови електрически автобуса "соло" и 14 бавнозарядни станции към тях, съобщиха от общината.
Зареждането на батериите, чиято гаранция от производителя е 8 години, ще става през нощта, а с едно зареждане ще издържат две работни смени – около 300 км пробег. 
Въвеждането на новия екологосъобразен обществен транспорт на Плевен е част от мерките за подобряване качеството на атмосферния въздух, намаляване на количествата на ФПЧ10 и азотни оксиди. Финансира се по Оперативна програма "Околна среда", съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет.

Общата стойност на проекта е 17.95 млн.лв., като безвъзмездната финансова помощ от Кохезионния фонд е 12.75 млн.лв., съфинансирането от националния бюджет е 2.25 млн.лв., а 2.95 млн.лв. са осигурени от община Плевен. Планира се всички дейности да завършат през септември 2023 година.
Сред специфичните цели на начинанието е да се осигурят спестяване на енергия и нулеви вредни емисии, да се намалят шумът и вибрациите в градските райони, а общественият транспорт да стане по-привлекателен за хората чрез своя по-добър комфорт и скъсено време за придвижване. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст