ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

БНБ: Има риск за ръст на “лошите кредити” при спад на икономиката

БНБ сграда

Управителният съвет на БНБ взе решение да увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции от 0.5 на 1.0 процент. Решението влиза в сила от 1 октомври 2022 година.

Централната банка пояснява, че е взела под внимание допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономиката.

"Кредитната активност се разширява с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните кредити. Наблюдаваните темпове на кредитен растеж създават предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и за натрупване на циклични рискове, които могат да се проявят в нарастване на обема на необслужваните кредити при евентуален бъдещ спад на икономическата активност. Повишението на равнището на антицикличния буфер има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките", посочват от Българската народна банка.

Според наредбите на БНБ вдигането на нивото на антицикличния капиталов буфер трябва да се обяви една година преди решението да влезе в сила. За периода до края на третото тримесечие на 2022-ра равнището на антицикличния буфер, приложим към кредитни рискови експозиции, се запазва на сегашното ниво от 0.5 процента.

Редно е да отбележим, че антицикличният капиталов буфер е инструмент, въведен със споразумението „Базел III“, за да се противодейства на последиците от икономическия цикъл върху дейността на банките по отпускане на заеми. В благоприятни времена, когато кредитният растеж е засилен, този буфер изисква от кредитните институции да разполагат с допълнителен капитал. Така, при забавяне или дори свиване на икономическата активност,, той да може да бъде освободен, за да даде възможност на банките да продължат да отпускат заеми за реалната икономика. Ако определена банка наруши това изискване, тя е длъжна да ограничи или спре изплащането на дивиденти или премии.

"Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 8 на БНБ, при оценката за нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор по чл. 5, ал. 1, така и съответните насоки на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск. По отношение на данните, свързани с референтния индикатор, към края на второто тримесечие на 2021 г. съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология, възлиза на 97.6 процента. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-30.4 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер", се посочва в съобщението на централната банка от 16 септември.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст