Атестираха 11 съдии, повишиха в ранг петима магистрати и прекратиха две атестационни процедури

Висш съдебен съвет

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи частично възражението на Весела Живкова-Офицерска – съдия в Софийския районен съд, срещу изготвената ѝ комплексна оценка за извънредно атестиране. На основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, Колегията проведе извънредно атестиране на съдия Живкова-Офицерска, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра“ – 99 точки.

Съдия Живкова-Офицерска не се яви за насроченото ѝ изслушване, но в депозирано писмено заявление е изразила съгласие с предложението на КАК за увеличаване на атестационната ѝ оценка от 98 т. на 99 т.  с корекция по критерия „Умение за оптимална организация на работа“.

На посоченото по-горе основание е проведено извънредно атестиране на Татяна Илиева – съдия в Районен съд – Русе, на Джулиана Петкова и на Атанас Кеманов – съдии в Апелативен съд – София, които получиха комплексни оценки „много добра“.

Колегията проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Лилия Василева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Бургас; на Димитрина Павлова – съдия и на Любомира Кръстева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Ловеч, на Красимир Машев – съдия в Апелативен съд – София, Клаудия Митова – съдия в Софийския районен съд, прие комплексни оценки от тяхното атестиране „много добра“.

На основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Съдийската колегия проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Петър Касабов – съдия в Административен съд – Пловдив, и на Марина Георгиева – съдия в Районен съд – Варна, и на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ прие за всеки от тях комплексна оценка „много добра“. Магистратите придобиват статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбата на Кристиана Кръстева – съдия в Районен съд – Варна, за удължаване на определения с решение на Комисията по атестирането и конкурсите по протокол № 17/31.05.2021 г., т. С. 15, период на предварително атестиране. Колегията прекрати откритата процедура, поради липсата на изискуемия стаж по чл. 10, ал. 2 от Наредба № 2/23.02.2017 г. – период от най-малко две години, реално отработени в органите на съдебната власт. Колегията взе предвид, че реално отработеното време от магистрата към края на определения атестационен период – 03.04.2020 г., е едва 11 месеца.

Съдийската колегия прекрати откритата с решение на Комисията по атестирането и конкурсите по протокол № 14/15.04.2019 г. процедура по периодично атестиране на Иванка Митева – съдия в Софийски районен съд.

Съдийската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ивета Антонова – съдия в Софийския районен съд, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, както и Кристина Панкова – съдия в Районен съд – Благоевград, Владислава Цариградска – съдия в Районен съд – Луковит, и Полина Величкова – съдия в Софийския районен съд, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, а Теодора Шишкова – съдия в Районен съд – Варна, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст