Ивайло Ангелов оглави Апелативната специализирана прокуратура

Висш съдебен съвет

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител“ на Апелативна специализирана прокуратура, в който участва атестираният кандидат Ивайло Ангелов – следовател в Национална следствена служба. Единодушно, с 9 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата му.

Ивайло Ангелов има над 20 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 2000 г. като „следовател“ в Окръжен следствен отдел – Плевен. През 2001 г. е преназначен на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Плевен, а от 2002 г. е назначен на длъжност „прокурор“ в същата прокуратура. През 2003 г. е назначен на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Плевен.

От 3 ноември2011 г. заема длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Плевен, като от 1 януари 2012 г. до 28 май 2012 г. е командирован в Окръжна прокуратура – Плевен. На 28 май 2012 г. встъпва в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Плевен, която длъжност изпълнява до 22 юни 2015 г.

Считано от 1 август 2012 г., за срок от 1 година, е командирован в Националния институт на правосъдието като постоянен преподавател. През 2015 г. е повишен на длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, а от 2020 г. е преназначен на длъжност „завеждащ специализиран отдел“ в Националната следствена служба, която изпълнява до момента. От 2 август 2013 г. до момента е временен преподавател в Националния институт на правосъдието на прокурорите от районните и окръжните прокуратури, както и на следователите от окръжните следствени отдели. От 21 февруари 2020 г. и до момента е говорител на Националната следствена служба.

Членува в Камарата на следователите от 2016 г. Следовател Ангелов притежава множество поощрения, касаещи безупречното изпълнение на служебните задължения, автор е на много научни публикации, и е присъствал на различни обучения.

Той излага няколко основни мотива за участието си в процедурата, като на първо място споменава житейския, професионален и административен опит, който притежава, предизвикателството за работа на апелативно ниво, свързано с обогатяване на професионалната му биография, също е водещ мотив, а третият е продиктуван от убеждението, че органите на специализираното наказателно правосъдие имат своето място навсякъде, където е трудно конвенционалните съдилища и прокуратури да се справят с тежката организирана престъпност и корупция.

Ивайло Ангелов смята, че приоритетите за развитието на Апелативната специализирана прокуратура трябва да са насочени към повишаване ефективността на двете специализирани прокуратури, като по този начин се затвърди безспорното им място и значение в системата на ПРБ. Ще работи върху повишаване бързината на разследване; намаляване броя на върнатите дела и на оправдателните присъди; екипност на прокурорите, повишаване тяхната квалификация и поощряването им; работа върху дигитализацията; водене на статистика за натовареност; засилване комуникацията с медиите, както и с неправителствените организации, с юридическите лица с нестопанска цел и гражданските движения; увеличаване взаимодействието с професионалните организации на магистратите; засилена контролно-ревизионна дейност; засилване комуникацията и взаимодействието с другите апелативни прокуратури и извършване на максимални финансови икономии.

Евгени Иванов – член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поиска мнението на кандидата относно мотивацита му да заеме длъжността административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура. Той подкрепи кандидатурата на Ивайло Ангелов, като отбеляза, че е истински професионалист, разумен и практически ориентиран. Калина Чапкънова и Светлана Бошнакова – членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет също изразиха подкрепа към кандидата, като го поздравиха за смелото решение да заеме позицията, за която кандидатства, акцентираха върху обстоятелството, че кандидатът познава органа, за чийто ръководство кандидатства.

Главният прокурор на Република България – Иван Гешев се присъедини към подкрепата за Ивайло Ангелов, като акцентира въху качествата му и заяви, че е сигурен че ще се справи с предизвикалеството и ще бъде много полезен за работота в Апелативната специализирана прокуратура.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст