Тодор Иванов оглави Районен съд – Гълъбово

Висш съдебен съвет

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 8 гласа „за“ и 3 гласа „против“ Тодор Иванов за административен ръководител – председател на Районен съд – Гълъбово. Той има над 6 години юридически стаж в органите на съдебната власт, като преди това е бил помощник следовател в Окръжна следствена служба – Стара Загора, дознател в ОДМВР – Стара Загора и адвокат. На 01.08.2016 г. е назначен като „прокурор“ в Районна прокуратура – Гълъбово, а от 01.01.2020 г. е преназначен на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Стара Загора. Кандидатурата му е подкрепена от общото събрание на съдиите при Районен съд – Казанлък, в което участват и магистратите от Районен съд – Гълъбово.

Тодор Иванов кандидатства за длъжността, мотивиран от доброто познаване на спецификата на съдебния район, натрупания опит и експертиза в наказателното и в гражданското право, изградените административни умения при осъществяване на функции на административен ръководител и лични качества като диалогичност, дисциплина, системност, колегиалност и други. Кандидатът обърна внимание на липсата на кандидатури в предходни процедури за заемане на длъжността, и сподели виждане, че поемането ръководството с мандат и ангажимент от човек с висока лична мотивация, „ще допринесе за развитие на органа“. Във връзка с откритата процедура за обединяване на Районен съд – Гълъбово чрез вливане в Районен съд – Раднево, той смята, че трябва да бъдат решени проблемите с натоварването и с кадровата обезпеченост на съда, за да не се превърнат те в токсични за приемащия съд. Според него точно в този момент е необходимо съдът да има мандатен председател, за да допринесе за безпроблемното преструктуриране на органа. Като основна цел си поставя устойчивото развитие на институцията и надграждане на постигнатото. Набелязани са мерки за качествено правосъдие, при запазване на достигнатата срочност на разглеждане на делата, като продължаване практиката за ежемесечен контрол на движението дела; системно анализиране на причините за отлагането им, както и на причините за отмяна на актове от горните съдебни инстанции, обсъждане на съдебната практика и измененията в законодателството. Акцент е поставен и върху развитието на кадровия потенциал и повишаването квалификацията на съдиите и съдебните служители. За осигуряване на лесно, бързо и достъпно административно обслужване и за повишаване на общественото доверие ще се прилага екипен принцип на работа и взаимозаменяемост на съдебните служители, предвижда се актуализиране на използваните в съда програмни продукти и компютърна техника, поддържане на пълни електронни досиета на всички образувани дела, както и разработване на План за повишаване на общественото доверие, обучение на магистратите за работа с медиите и за предоставяне на информация, представяне на годишния отчетен доклад и други.

Въпроси към кандидата поставиха Боян Новански и Атанаска Дишева – членове на ВСС, като поискаха мнението му за приложението на института на командироването, за работата с различни видове дела и неговата мотивация. Подкрепа за кандидатурата на Тодор Иванов заявиха Боян Новански и Севдалин Мавров – членове на ВСС, и Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, които отбелязаха професионалните качества на кандидата и неговата достойна позиция в подкрепа на институция, за която е открита процедура за преструктуриране.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст