Разходите на фирмите вдига цената на ВиК услугите

ВиК

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора ще реализира мащабни инвестиции по Оперативна програма „Околна среда“ в общините Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево, съобщиха от дружеството. По различни проекти ще бъдат реконструирани довеждащи водопроводи и вътрешни водопроводни мрежи, което ще подобри услугата за доставяне на вода в отделни райони на областта.

След извършена корекция от КЕВР комплексната цена /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ за 2022 г. е в размер на 4.124 лв./м3.  

Една от основните причини за повишението на цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличени разходите за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020-а. Друг фактор е заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 15%, което е в изпълнение на подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Бизнес планът на дружеството, с всички заложени в него параметри, е съгласуван от общото събрание на Асоциация по ВиК – Стара Загора.   

ВиК дружеството е едно от големите в страната, покриващо територия с голям брой населени места. В съответствие с изискванията на закона до средата на 2021 г. операторът депозира заявленията си за бизнес план и цени. Впоследствие в резултат на направените от КЕВР препоръки в тях са извършени редица корекции.

Общият размер на инвестиционната програма в бизнес плана за периода е 40.8 млн. лв.,

от които 33.3 млн. лв. отиват в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените вложения са значително по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Стара Загора в размер на 9 млн. лева. Важен дял за увеличения размер на инвестициите в областта има програмата за реализиране на ВиК проекти на Българския ВиК Холдинг.

С цел подобряване качеството в отделни населени места /в общ. Стара Загора и общ. Гурково/ през следващите няколко години предстои да се изградят инсталации за обеззаразяване на питейна вода.

По отношение на енергийната ефективност „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД ще прилага мерки през следващите години за намаляване на изразходваната електрическа енергия за доставяне на вода.   Приоритетно значение за дружеството има осигуряването на

производство на електроенергия за собствени нужди.

В началото на 2021 г. на ПСОВ-Стара Загора беше въведена в експлоатация ФЕЦ с мощност 500 kWp, което позволява с произведената ел. енергия да се покрива консумацията на пречиствателната станция. В експлоатация са и съвременни инсталации за производство на електроенергия от собствени източници в две от пречиствателните станции – Стара Загора и Казанлък, с което се намаляват разходите за закупуване на електроенергия на свободния пазар. Инсталациите произвеждат необходимата електроенергия за технологични нужди.

За намаляване на общите загуби на вода ВиК операторът планира до 2026 г. да подмени 190 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа, като около 49% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. Разчетите сочат, че по този начин нивото на загуби ще бъде сведено до 49%, което е сред добрите показатели за операторите в цялата страна.

Проблемен въпрос за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД остава постигането на необходимото качество на отпадъчните води.  За неговото решаване се предвижда през новия регулаторен период 2022-2026 г. да бъдат въведени в експлоатация изградените нови пречиствателни станции в Чирпан и Гълъбово. По този начин тази услуга ще се предлага вече във всички населени места, където има отвеждане на отпадъчни води.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст