ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Набират проекти за финансиране от европрограма „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027

пазари

Започва втори прием на проекти за финансиране от европейската програма за транснационално сътрудничество „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (Евро-МЕД). В тази връзка Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в сътрудничество със Секретариата на програмата, организира информационен ден за обявената втора покана за тематични проектни предложения. Събитието ще се проведе на 27 юли.

Потенциалните партньори от България да бъдат информирани за целите и възможностите за участие, условията за допустимост на проектните предложения, подбора на партньори, процеса на кандидатстване и други теми, свързани с поканата. По нея ще бъдат подкрепени съвместни проекти в четирите тематични области на Евро-МЕД: „Иновативна икономика“, „Природно наследство“, „Зелени жилищни площи“ и „Устойчив туризъм“. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 27 октомври тази година. Партньори по тях могат да бъдат местни, регионални или национални органи, академични организации, неправителствени организации, бизнес асоциации, предприятия и други.

Програмата осигурява 80% финансиране на всеки проект,

допълнително 15% са национално съфинансиране и 5% от бюджета трябва да бъдат собствен принос на участниците.

Първата покана беше обявена в периода февруари – юни тази година. По нея се набираха проекти за дейности в областта на институционалния диалог – с бенефициенти регионални и национални публични органи. Подадени бяха 13 предложения със 117 партньора от всички участващи държави. От България участват шест организации с общ бюджет над 1.7 млн. евро. Проектите целят подобряване на координацията между отделните проекти в различните тематични направления на програмата и създаване на информационни мрежи с оглед успешно интегриране на резултатите в практиката и публичните политики. Дейностите са с рамков характер, насочени към бъдещите тематични проекти приоритета на програмата в областта на иновациите и околната среда. Съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е в размер на 80 на сто. В момента проектите са в етап на оценяване, който се очаква да приключи през втората половина на септември, а изпълнението им да започне през месец ноември тази година.

Програма Евро-МЕД обхваща 69 района от ниво 2

(NUTS 2) в 14 държави и е с бюджет 294 млн. евро. Подкрепя сътрудничеството през средиземноморските граници и предоставя средства за проекти, разработени и управлявани от публични администрации, университети, частни и граждански организации. Обединява партньори от десет страни – членки на Европейския съюз (България, Кипър, Хърватска, Франция, Гърция, Италия, Малта, Португалия, Словения и Испания), както и четири държави кандидат-членки – Албания, Черна гора, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. България участва с цялата си територия в програмата.

Евро-МЕД подкрепя дейности, насочени към развитие на нови технологии, преход към кръгова икономика, намаляване на риска от бедствия, запазване на биоразнообразието, зелени жилищни площи, насърчаване на устойчив туризъм и подкрепа на сътрудничеството.

Функциите на Национален орган за България се изпълняват от дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст