Защита на личните данни на производителите на храни и напитки от ЕС

Храни - напитки - защитен географски регион - лични данни - регулации  - ЕС

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД/EDPS) счита, че в предложението за регламент относно географските указания за вино, спиртни напитки, селскостопански продукти и схемите за качество на селскостопански продукти, е нужно да се добавят редица мерки, свързани с обработката на информация за заявителите, пише в блога си експертът в областта на личните данни Ирина Дунчева.

Предложението включва мерки, които имат за цел да спомогнат за по-ефективното управление на процесите на регистрация и сертифициране на производителите на вино, спиртни напитки и селскостопански продукти от държавите-членки на ЕС, когато кандидатстват за географско указание по схемата за качество на ЕС, което им позволява да защитават и сертифицират своите продукт в ЕС, за да се избегне например неправилна употреба или имитация на техните продукти.

Ръководителят на EDPS Войчех Виевиоровски приветства описаните в предложението мерки за защита на личните данни. Например, изясняването на ролите и отговорностите на Европейската комисия и органите на държавите-членки по отношение на операциите по обработка. Той смята, че са необходими допълнителни подобрения като изрично уточняване на случаите на съвместни администратори във връзка с обработката на лични данни.

Предложението възлага задачата за оценка на подадените заявления за вино, спиртна напитка или селскостопански продукт – което може да включва обработката на лични данни на производителите, като тяхното име, адрес, имейл – на Службата за интелектуална собственост на ЕС (EUIPO) и Европейската комисия. ЕНОЗД смята, че EUIPO и Европейската комисия биха действали като съвместни администратори в този контекст, което означава, че и двете институции могат да определят съвместно целите и средствата за обработване. За тази цел ЕНОЗД съветва Европейската комисия да бъде оправомощена да определи подробните отговорности и задачи на съвместните администратори в документ, в съответствие с приложимото законодателство на ЕС за защита на данните, Регламент (ЕС) 2018/1725.

ЕНОЗД препоръчва да се уточнят категориите лични данни, които са необходими за правилното управление на процедурите по регистрация, изменение или заличаване на географски указания и храни и продукти с традиционно специфичен характер, за да се гарантира, че обработването на лични данни е ограничено до това, което е пряко свързано и нужно за постигане на специфичните цели на предложението.

Освен това в своето становище ЕНОЗД препоръчва да се определи в предложението кои категории лични данни следва да бъдат публично достъпни и ясно да се определи за какви цели. Освен това следва да се предвиди процедура, която да гарантира, че само лица със законен интерес, следва да имат достъп до допълнителни категории лични данни, като например данни за контакт.

И накрая, ЕНОЗД счита, че продължителността на съхранение на личните данни следва да бъде допълнително обоснована или намалена в предложението. Времевата рамка за съхраняване на личните данни трябва да бъде ограничена до това, което е строго необходимо, пише ЕНОЗД.

На 2 май 2022 г. Европейската комисия прие Предложение за регламент относно географските указания на Европейския съюз за вино, спиртни напитки и селскостопански продукти и схемите за качество на селскостопански продукти, за изменение на Регламенти (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) 2017/ 1001 и (ЕС) 2019/787 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1151/2012.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *