ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Топлофикация София” гази наши и европейски закони

топлофикация

Потресаващи констатации и още по-потресаващи изводи могат да се видят в доклада на Сметната палата, след като тя приключи проверката си в „Топлофикация София“ ЕАД. Експертите на държавния одитор са анализирали работата в общинското дружество за период от три годишни (от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2020 година). Най-шокираща е темата, от която столичани отдавна ги втриса – те продължават да плащат цената както за безхаберието на ръководството на общинското дружество, така и за безгрижното нехайство на неговия едноличен собственик – Столична община.

Топлофикационното дружество,

което инак сваля по десет кожи от гърба на абонатите си,

така и не си е направило труда да  извършили необходимите инвестиции за технологично обновяване на производството. Това логично е довело до  влошаване на финансовото състояние на дружеството и невъзможността му да погасява неспирно растящите си задължения към доставчиците. Макар, че тази негативна тенденция от години е известна на неговия собственик, не са предприети мерки за модернизация на дейността му, категорични са одиторите от Сметната палата. 

Едва ли за някого е новина, че от години дружеството страда от хронична задлъжнялост и най-често критиката за това му състояние е била в липсата на инвестиции. Като прибавим и сегашната криза с природния газ, работата съвсем тръгна на разсипия. Не случайно в последните дни усилено се заговори, че Столичната община и правителството се опитват да намерят начин за стабилизиране на компанията, чиито задължения вече са 743 млн. лева.

Заговори се дори за намеренията,

собствеността на полуфалиралата общинска компания  

да бъде прехвърлена на държавата, а тя да привлече външен инвеститор и оператор на дружеството.

Тази нелека задача се падна на Министерството на енергетиката, което ще трябва да пресее компаниите, проявили интерес към ТЕЦ-а. Засега интерес са проявили само две компании – "Веолия" и "Контур Глобал", но намеренията на правителството са да бъдат изпратени покани до всички големи играчи на енергийния пазар.

Според анализа на държавния одитор, тежкото финансово състояние на „Топлофикация София“ ЕАД се влияе от външни и вътрешни фактори. Ако външните фактори като цената на природния газ и цената на квотите за вредни емисии не зависят от решенията на ръководството, то от неговите управленски решения зависи повишаването на производствената ефективност и екологичните характеристики на централите.

При подходящи мерки би се оптимизирало използваното количество природен газ и биха се ограничили плащаните от дружеството количества генерирани въглеродни емисии, сочат изводите на Сметната палата. От държавния одитор определят финансовото състояние на дружеството като „тежко, трайно нерентабилно и със задълбочаваща се неплатежоспособност и декапитализация“.

В доклада се посочва, че ръстът на натрупаните загуби към края на 2020 г. възлиза на близо 740 млн. лева. За последно дружеството е имало печалба през 2012 година.

Задълженията на му  към края на 2020 г. надхвърлят 1 милиард лева.

Експертите на Сметната палата са установили, че 75% от тях са  по договорите за доставка на природен газ и те се равняват на 63 на сто от сумата на собствения капитал и пасивите на дружеството.

Всички тези цифри водят до извода, че пътят на фалитът на „Топлофикация“  вече е ясно очертан.

В доклада на държавния одитор се посочва, че "Топлофикация София" не изпълнява планираните инвестиции, а заради липсата на модернизация продължава да генерира големи разходи за въглеродни емисии, а това допълнително влошава финансовия резултат. Примерът, който са дали проверяващите е, че  дружеството е направило едва 33% от инвестициите, заложени в бизнес плана за 2015-2019 година, а общата стойност на направените вложения е 163.8 млн. лева.

Проверяващите са констатирали, че ремонтната програма на дружеството драстично изостава. Разходите по това перо за 2015-2019 г. са 23.73 млн. лева, което е 61 на сто спрямо планираната стойност, заложена в бизнес плана. Всъщност проблемът с недостатъчното инвестиции съществува от години и оправданията за неизпълнените прогнози, винаги са свързани със забавените приходи и растящите разходи на дружеството, както и лошото му финансово състояние. В края на одитирания период,

загубата надхвърля 240 млн. лв.,

въпреки че в бизнес плана е заложено да е на печалба в края на 2019 година.

Но това не е всичко. Освен дълбокото финансово потъване на ТЕЦ-а, одиторите дефинират като много сериозен проблем остарялата и неефективна технология, по която работи дружеството.

Този неоспорим факт влече след себе си куп други нарушения,

свързани с неспазване на европейските екологични норми

за допустими емисии азотни оксиди и парникови газове, както и до постоянно поскъпване на топлоенергията.

Експертите на Сметната палата посочват, че липсата на инвестиции бави плановете за увеличаването на производството на електроенергия, намаляването на вредните емисии, с което да паднат и разходите за купуване на CO2 квоти.

В доклада се посочва, че средната възраст на експлоатираните съоръжения и инсталации е около 36 години, като в основната си част те са проектирани и изградени по технологии от средата на 20-ти век и не отговарят на съвременните изисквания за ефективност и опазване на околната среда.

Това води до отделяне на съществени количества въглеродни емисии и задължение за закупуване на квоти СО₂, чиято цена значително е нараснала на енергийния пазар. Ако бяха реализирани планираните инвестиции в съответните срокове, би могло да се очаква намаление на количеството отделяни емисии въглероден диоксид за периода на действие на бизнес плана с близо 250 хил. тона, което би довело и до спестяване на значителни разходи за покупка на квоти (емисии) парникови газове.

По данни на Изпълнителна агенция околна среда, двете най-големи мощности на дружеството – ТЕЦ – София и ТЕЦ – София Изток превишават допустимите норми на азотни оксиди значително – до 3 пъти за ТЕЦ – София Изток и до 5 пъти за ТЕЦ – София, което е в нарушение на европейските директиви.

Освен всичко това,  държавният одитор е констатирал, че сред вътрешноорганизационните фактори за негативната тенденция са решенията и действията на ръководството и на едноличния собственик на капитала – Столична община.

От документа става ясно, че в периода 2018-2021 г. не е провеждан публичен конкурс за избор на състав на членовете на Съвета на директорите и Надзорния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД. Според одитиращият орган това е грубо нарушение на нормативната уредба и добрите практики, осигуряващи прозрачност на критериите и на решенията за подбор и назначаване на най-компетентните мениджъри.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст