ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Правителството взе още 102.75 млн. лева дълг

Министерство на финансите сграда табела

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 16 219/27.01.2016 г. (десет години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 27 юли 2026 година, обявиха от централната банка.

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 2.25% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 05 октомври. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 156 000 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 6 000 000 лева. Постигнатият коефициент на покритие е 0.78. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 93.41 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 102 750 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 6 000 000 лв., при среднопретеглена годишна цена 93.97% на 100 лв. номинал. Среднопретеглената годишна доходност е 4.01 процента.

Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 221 базисни точки. Резултатите от проведения аукцион отразяват силната волатилност на финансовите пазари в Европа и в световен мащаб, продължаващата ясно изразена тенденция за покачване на цената на дълговото финансиране и ограниченията пред неговото осигуряване.

В аукциона участваха всичките 9 първични дилъри на държавни ценни книжа. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 90,27%, следвани от застрахователни дружества – с 3,89%, пенсионни фондове – с 2,92%, гаранционните фондове – с 1,95% и други с 0,97 на сто.

До момента правителството е взело общ дълг от вътрешния пазар в размер на 2.25 млрд. лева. А в програмата на Министерството на финансите през октомври има планирани още три аукциона.

Министерството на финансите отменя публикувания на 13 септември емисионен календар, като ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, имайки предвид пазарното състояние както на вътрешния, така и на международните капиталови пазари, съобразно необходимостта от дългово финансиране.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст