Жените висшисти са повече от мъжете

докторанти

По данни на последното преброяване към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование е 1 560 000 души или всеки четвърти е висшист. В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 5.9 процентни пункта.

Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига 29.3%, а на мъжете – 21.5%, като в сравнение с 2011 г. се увеличава съответно със 7.0 и 4.8 процентни пункта. 

Значителни са различията и в образователната структура на лицата по местоживеене. Относителният дял на лицата с висше образование в градовете е 31.2%, а в селата е 10.2% или три пъти по-малко.

В регионален аспект най-висок е относителният дял на висшистите в област София – 43.6%, следвана от областите Варна – 30.7% и Пловдив – 25.2%, а най-нисък е в областите Кърджали – 14.0%, Търговище – 15.5% и Разград – 15.7 процента.

От друга страна лицата  със завършена най-висока степен на средно образование са 2 695 800 . От тях 33.6% са завършили общообразователни (гимназиални) програми, а 66.4% – професионални програми, включващи придобиването на втора или трета степен на професионална квалификация. Професионалното средно образование е по-разпространено при мъжете (57.2%), отколкото при жените – 42.8 процента. 

Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата без образование. Завършилите начално образование са 353 500 лица. Започналите, но незавършили начално образование са 271 700 и никога непосещавалите училище са 41 600 души. Спрямо 2011 г. относителните дялове от населението на 7 и повече навършени години намаляват съответно с 2.0, 0.3 и 0.5 проценти пункта.

В регионален аспект най-нисък е делът на лицата с начално и по-ниско образование в областите Габрово – 7.4%, Перник – 8.0% и София – 8.1%, а най-висок е в областите Сливен – 20.4%, Кърджали – 14.6% и Силистра – 14.3 процента.

Под грамотност се разбира умението да се чете и пише. Това е традиционен въпрос в преброяванията на населението. Докато през 1893 г. 80.1% от населението на 9 и повече навършени години е било неграмотно, то този дял спада до 1.3% през 2021 година. Спрямо 2001 г. намалението на дела на неграмотните е 0.4 процентни пункта.

Делът на неграмотното население е по-висок в селата (2.3%) отколкото в градовете (0.9%). Най-висок е относителният дял на неграмотните в областите Сливен – 5.0%, Кърджали и Ямбол с по 2.6%, а най-нисък е в област София – 0.4 процента.

Наблюдението на най-високата завършена степен на образование започва от преброяването, проведено през 1934 година. За целия период до 2021 г. образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява. Забелязва се ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст