“Ти Би Ай Банк” ще издаде емисия неконвертируеми облигации до 50 млн. евро

tbi_bank Ти Би Ай Банк

Комисията за финансов надзор одобри проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, които ще бъдат издадени от “Ти Би Ай Банк” АД – София (tbi bank). Тя е в размер до 50 000 000 евро, разпределени в до 500 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации.

Тези книжа са структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, Раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП).

Облигациите са с номинална и емисионна стойност от по 100 000 евро всяка,

с ISIN код BG2100021240. Дълговите книжа са с фиксиран лихвен процент за целия период на емисията, който е платим на тримесечни периоди, считано от датата на издаване на емисията и определен на база пазарните условия в рамките на определения предлаган лихвен диапазон, с главница, която ще се изплати еднократно на датата на падежа.

Срокът на облигациите е 30 месеца,

с възможност за допълнително издаване на дългови книжа до 12 месеца от датата на одобрение на проспекта от КФН, ако първоначално предложеният размер е под максималния размер на емисията. Емитентът има право да упражни кол опция една година преди падежа на облигациите, кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения и данъчна кол опция.

Регулаторът вписва тази емисия облигации, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

облигации дългово финансиране дълг

tbi bank е специализирана офлайн и онлайн кредитна институция,

фокусирана върху индивидуални клиенти и малките и средни предприятия с централен офис в София. Тя предоставяща финансови услуги в България, Румъния, Гърция и чрез дигитални канали в Германия, Дания и Полша. Банката е собственост на TBIF Financial Services, холдингова компания от 4finance – най-голямата и бързо развиваща се европейска онлайн и мобилна група за потребителско кредитиране.

През 2011 г. TBIF придоби българския клон на Nova Ljubljanska Banka (Словения) и навлезе в банковия сектор. Това доведе до консолидирането на бизнеса и раждането на tbi bank.

През последните няколко години tbi bank неизменно се нарежда като една от най-ефективните банки в България. 

Сега усилията на мениджмънта са насочени към превръщането й в дигитална банка от следващо поколение и вече се обслужват клиенти и в Германия, Дания и Полша.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Ще успее ли ГЕРБ да състави правителство с първия мандат?

Подкаст