Плажовете ще се дават само с концесионни договори

Migration Image

Министерството на регионалното развитие наложи глоби за над 130 000 лв. на неизрядни концесионери на морските ни плажове. Проверяващите са установили общо 247 нарушения. Очевидно наемателите по бреговата ивица не са имали особени шансове да се оправдават за пропуските си и бързо, бързо са предпочели да си платят за тях. Само двама до този момент не са се издължили към държавната хазна. Това съобщиха от регионалното министерство при обявяването на предварителните резултати от извършените от екипа на строителното ведомство проверки през летния сезон.

Министър Десислава Терзиева съобщи, че експертите й са направили общо 182 ревизии по изпълнението на концесионните договори на всички деветдесет и един плажа. Предоставените на концесия плажни ивици са 58, а 33 са отдадени под наем.

Първата от двете проверки на плажовете е направена още в края на юни и началото на юли, когато са били установени 124 нарушения, за които са били издадени предписания за отстраняването им. За да се разбере кои от нарушенията са били отстранени, е извършена втора проверка през август. По данните на експертите в края на сезона нарушителите са били 28, за което са наложени съответните санкции.

И този регионален министър, както и всички досега, поиска да бъде направено ново геодезическо заснемане на 120 плажа, от които 29 са отдадени под наем от областните управители на Добрич, Варна и Бургас. При уточняването на площта им е извършено и заснемане на преместваемите обекти и допълнителните търговски площи към тях, за да бъде ясно дали концесионерите са спазили съгласуваната с регионалното ведомство схема за преместваемите обекти и дали са осигурили задължителната 50 на сто свободна зона.

Според министър Терзиева основните нарушения, на които са се натъкнали експертите през сезон 2013-а, е липсата на необходимия брой квалифицирани спасители от наемателите и концесионерите, което тя определи като трайната тенденция. При 20 плажа тези изисквания не са били спазени, съобщиха от регионалното министерство. Оттам обявиха, че контролът ще продължи и през целия месец септември, когато ще бъде направено и второ геодезическо заснемане на плажовете. Целта е да се гарантира, че посетителите ще получават качествени услуги, и опазването на плажните ивици като природен ресурс.

Освен информацията за резултатите от проверките тази седмица беше проведена и среща с концесионери и наематели на плажовете. Експерти и браншовици са обсъдили проблемите с използването на плажовете и са дали предложения за тяхното решаване. В тази връзка регионалният министър обяви, че се предвижда разработването на нормативна уредба, чрез която да бъде уеднаквен редът за предоставянето им, като това става само чрез концесия. Според Терзиева така бреговата ивица ще може да бъде опазена като природен ресурс.

На срещата са били обсъждани цените на предоставяните на туристите чадъри и шезлонги, които у нас са доста солени. Концесионерите и наемателите пък са поискали размера на концесионното възнаграждение да бъде уеднаквен, тъй като то е различно за всяка година и се формира на база определеното по договор възнаграждение плюс годишния индекс на инфлация за съответната година. От регионалното ведомство вече са поели ангажимента да бъде направен анализ на резултатите от проверките, извършени през последните пет години, и да бъде ревизирана методиката за определяне на концесионното възнаграждение. Това, според експертите, може да стане, като се разработи единна нормативна уредба, тъй като сега това става чрез два закона – Закона за концесиите и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Концесионерите са поискали да бъде извършена категоризацията на плажовете, тъй като някои от тях са градски, други в курорти, а трети са извън населени места.

След предишните изменения на Закона 50% от приходите от такси и наеми отиваха в общините. Целта на това е те да имат възможност да инвестират в инфраструктурата, но бизнесът поиска гаранции, че тези средства ще бъдат предназначени целево точно за това, а няма да се харчат за други общински нужди. Лошото в случая е, че на този етап приетите нормативи не дават възможност на регионалното министерство да контролира разходите на общините и никой не знае дали тези средства ще отидат за подобряване на инфраструктурата и условията за плажуващите.

nbsp;Налага се пореден ремонт на Закона за Черноморското крайбрежие, който при последните набързо приети промени трябваше да облекчи процедурата за предоставяне на концесии за морските плажове.

Очевидно текстовете, предложени от експертите на Министерството на регионалното развитие, които подготвиха законопроекта преди парламентарната ваканция и в който бяха залегнали предложенията не само на общинските и областните администрации, но и тези на Асоциация по водно спасяване – Бургас, Асоциацията на концесионерите на морските плажове и на Съюза на собствениците на Слънчев бряг не са в състояние да решат всички проблеми с концесионирането на плажовете.

Основните предложения тогава бяха насочени към въвеждането на облекчена процедура за предоставяне на концесии за морските плажове. Това трябва да става с конкурс, като дейностите по предоставяне на концесията ще са в три етапа – изготвяне на обосновка на концесията, провеждане на процедурата, която включва приемане на решение на Министерския съвет за откриване на процедурата, самото провеждане на конкурса и определяне на концесионер и сключването на концесионен договор.

В норматива се дава нова дефиниция на морски плаж, където се включва и възможността морски плажове да се създават в резултат на човешка дейност върху публична държавна собственост. Предлага се пясъчните дюни да се върнат отново към морските плажове. Целта е да не се допуска тяхното застрояване. Дефинират се понятия и като брегова линия, пясъчни дюни, преместваеми обекти и съоръжения, допълнителна търговска площ, принадлежности, включени към обекта на концесия, геозащитни мерки и дейности, водноатракционни услуги. Регламентират се допълнителни изисквания за осигуряване на не по-малко от 50 на сто от активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите на плажа;

– площите за свободно разполагане на плажни принадлежности да са задължително в охраняемата зона на плажа

– площите за свободно разполагане да са равностойни като достъп до морето с площите с разположени от концесионера или наемателя на плажа плажни чадъри и шезлонги, които се предоставят възмездно на посетителите на плажа;

– свободните зони да се обозначават на морския плаж и на указателни табели.

Беше предвидено част от приходите от концесионните възнаграждения и наеми да може да се използват за благоустрояване на прилежащите територии на морските плажове, осигуряване на подходите към морските плажове, поставяне на предупредителни табели и санитарно-хигиенно поддържане на неохраняемите плажове, контрол по изпълнение на договорите за наем. В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта за устройство на Черноморското крайбрежие са залегнали текстове по отношение действащите общи устройствени планове, одобряването на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж според заложените в тях параметри.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст