ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Да се прицелиш нависоко

Migration Image

Откриването на подходящи активи и вливането на пари в тях са от изключително значение за висока доходност на инвеститорите. През тази година те са особено внимателни към парите си. Въпреки трудностите и проблемите в търговията с недвижими имоти и в строителството акциите на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които са съсредоточени в тези сектори, са едни от печелившите през тази година. А няколкото договорни фондове, които са се фокусирали върху техните дялови книжа, осигуряват добра възвръщаемост на предпочелите ги борсови играчи. От една страна, заради сравнително постоянните цени на тези книжа, а и от получаваните дивиденти, които тези дружества по закон са задължени да плащат.

Всеки от играчите на пазара обаче се интересува и от това какъв риск би поел, като поверява на някого парите си за управление във всеки момент. Тези договорни фондове са инвестирали предимно в компании, които работят в един сектор – недвижимите имоти, поради което той отразява всички рискове, свързани с пазара на този тип активи. Например, ако цената им спадне значително, това намалява котировките на акциите на тези АДСИЦ, съответно се свива и стойността на дяловете на колективните схеми. Именно за да избягнат този риск, секторните фондове дават възможност за допълнителна диверсификация на портфейла, като включват в него акции на фирми, които извършват секюритизация на имоти с най-различно предназначение (земеделска земя, жилищни, офисни, търговски и логистични площи), както и различно местоположение. А високата им доходност се постига при активно управление на инвестиционния портфейл, т.е. чрез чести покупко-продажби на акции с цел да се хванат определени нива на цените на акциите, при които да се продава или купува.

Макар да ги определят като спекулативни, тези колективни схеми дават възможност за задоволяване на интереса към акции на компании от определен отрасъл или група стоки, които показват добри възможности за развитие и печалби в даден момент. В този смисъл акциите на тези фондове могат да се повишават значително, ако интересът към сектора, в който инвестират, е голям. Но не бива да се забравя и че те също могат да претърпят сериозни загуби, когато той тръгне надолу, тъй като портфейлът е слабо диверсифициран.

През изминалите месеци BGREIT – секторният индекс, който отразява измененията в цените на дружествата, инвестиращи в недвижими имоти, плавно върви нагоре, като показва ръст от 11.92 на сто. Четирите секторни взаимни фонда донесоха висока доходност на доверилите им се инвеститори. Това най-силно усетиха клиентите на “Алфа Индекс Имоти”, първата такава схема на българския пазар, при която печалбата е в размер на 7.19 на сто. Тя е избрала пасивна инвестиционна стратегия – основната част от активите й се инвестират в най-търгуваните АДСИЦ на “БФБ-София”, като по този начин следва общото движение на пазара на недвижими имоти в страната.

Близо до резултата на този фонд е и организираният от “ОББ асет мениджмънт” имотен секторен фонд – “ОББ Патримониум Земя”. Той е фокусиран върху акции и облигации на АДСИЦ в страната и в чужбина, които инвестират предимно в земеделска земя, офисни и логистични площи. Фондът следи и дялови книжа на емитенти от аграрния сектор и дружества от хранително-вкусовата промишленост приети за търговия на регулираните пазари в страната и чужбина. С умерено агресивната си инвестиционна политика схемата осигурява на клиентите си 7.13% доходност през осемте месеца на тази година. Тя е на печалба още от началото на публичното предлагане на свои дялове (от януари 2009 г.), което обяснява и факта, че управлява и най-много пари – 8.514 млн. лева. С оглед предпазване на средствата на инвеститорите от неблагоприятни пазарни тенденции част от активите на фонда се инвестират и в дългови ценни книжа.

Клиентите и на “Конкорд Фонд-3 Недвижими имоти” и на “ДСК Имоти” са доволни от вложението си през този период. Първата схема е с балансиран профил, а активите й са в акции както на български, така и на аналогичните международни акционерни дружества. Портфейлът й по индустрии включва: бизнес имоти, земеделска земя, жилищни и ваканционни имоти. А закупилите такива дялове са с печалба от 4.31 процента. “ДСК Имоти” инвестира основно в акции на български и чуждестранни АДСИЦ, както и в акции/дялове на български и чуждестранни колективни схеми, които влагат в АДСИЦ. В по-малка степен разнообразява портфейла си с дългови финансови инструменти и такива на паричния пазар. Фондът от групата “ДСК” показва доходност от 1.84% през тази година.

Секторните фондове са преди всичко една възможност, която може да се използва за диверсификация на портфейла в определени моменти, а в други да се излиза от тях. Но пък чрез инвестиция в тях могат да се използват възможностите във всеки един момент и да се съберат “плодовете” от възхода на всеки отрасъл.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст