Вестник “Застраховател прес” стана на 20

Вестник  “Застраховател прес” стана на 20

На офи­ци­ал­на це­ре­мо­ния в “Со­фия Хо­тел Бал­кан” на 16 ок­том­в­ри (чет­вър­тък) вес­т­ник “Зас­т­ра­хо­ва­тел прес” – един­с­т­ве­но­то пе­чат­но из­да­ние за зас­т­ра­хо­ва­не и оси­гу­ря­ва­не в Бъл­га­рия, от­бе­ля­за 20-го­диш­ния си юби­лей. Вес­т­ни­кът е ос­но­ван пред 1994 г. по ини­ци­а­ти­ва на по­е­та и зас­т­ра­хо­ва­тел Мак­сим Мак­си­мов.

Праз­ни­кът бе­ше прид­ру­жен и от це­ре­мо­ния по наг­раж­да­ва­не на най-изя­ве­ни­те зас­т­ра­хо­ва­те­ли и ме­дий­ни ме­це­на­ти. Изя­ве­ни­те бъл­га­ри, ра­бо­те­щи в сфе­ра­та на зас­т­ра­хо­ва­не­то, по­лу­чи­ха приз­на­ние за при­но­са си към раз­ви­ти­е­то на сек­то­ра. По­че­тен приз за ця­лос­тен при­нос в зас­т­ра­хо­ва­не­то по­лу­чи из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на “Али­анц Бъл­га­рия Хол­динг” Ди­ми­тър Же­лев. С наг­ра­да си тръг­на и из­пъл­ни­тел­ни­ят ви­цеп­ре­зи­дент на зас­т­ра­хо­ва­тел­но­то дру­жес­т­во Те­ме­ну­га Не­но­ва.

Ди­рек­то­рът на в. “Зас­т­ра­хо­ва­тел прес” Пе­тър Ан­да­са­ров пък по­лу­чи по­че­тен пла­кет от Съ­ю­за на бъл­гар­с­ки­те жур­на­лис­ти за при­но­са му в ут­вър­джа­ва­не­то на вес­т­ни­ка ка­то не­де­ли­ма част от зас­т­ра­хо­ва­тел­на­та дей­ност.

Ме­ди­я­та е под­к­ре­пя­на и се пол­з­ва с до­ве­ри­е­то на гил­ди­я­та, но се рад­ва на кор­по­ра­тив­на не­за­ви­си­мост.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Откъде се информирате за предстоящия вот 2 в 1 на 9 юни?

Подкаст